ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Tahereh Nasrabadi, Azam Shirinabadi Farahani, Maryam Rassouli, Mansoure Zagheri Tafreshi, Samira Chaibakhsh, Zahra Usefinezhad, (2019). Estimation of Working Hours of Nursing Staff in Neonatal Intensive Care Units: A Work Sampling, Iranian Journal of Neonatology, 10(1), 35-41. magiran.com/p1943712
Tahereh Nasrabadi, Azam Shirinabadi Farahani, Maryam Rassouli, Mansoure Zagheri Tafreshi, Samira Chaibakhsh, Zahra Usefinezhad, Estimation of Working Hours of Nursing Staff in Neonatal Intensive Care Units: A Work Sampling, Iranian Journal of Neonatology, 2019; 10(1): 35-41. magiran.com/p1943712
Tahereh Nasrabadi, Azam Shirinabadi Farahani, Maryam Rassouli, Mansoure Zagheri Tafreshi, Samira Chaibakhsh, Zahra Usefinezhad, "Estimation of Working Hours of Nursing Staff in Neonatal Intensive Care Units: A Work Sampling", Iranian Journal of Neonatology 10, no.1 (2019): 35-41. magiran.com/p1943712
Tahereh Nasrabadi, Azam Shirinabadi Farahani, Maryam Rassouli, Mansoure Zagheri Tafreshi, Samira Chaibakhsh, Zahra Usefinezhad, (2019). 'Estimation of Working Hours of Nursing Staff in Neonatal Intensive Care Units: A Work Sampling', Iranian Journal of Neonatology, 10(1), pp.35-41. magiran.com/p1943712
Tahereh Nasrabadi; Azam Shirinabadi Farahani; Maryam Rassouli; Mansoure Zagheri Tafreshi; Samira Chaibakhsh; Zahra Usefinezhad. "Estimation of Working Hours of Nursing Staff in Neonatal Intensive Care Units: A Work Sampling", Iranian Journal of Neonatology, 10, 1, 2019, 35-41. magiran.com/p1943712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال