ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا درویش زاده، علی سلیمانی قزلجه، هادی علی پور، آسا ابراهیمی، محمدرضا بی همتا، فریبا مرسلی، (1397). انتخاب لاین های متحمل به خشکی در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(28)، 133-144. magiran.com/p1943786
Reza Darvishzadeh Dr , Ali Soleimani Gezeljeh, Hadi Ali Pour Dr, Asa Ebrahimi Dr, Mohammad Reza Bihamta Dr, Fariba Morsali , (2019). Selection of Oily Sunflower (Helianthus annuus L.) Drought Tolerant Lines using Tolerance Indices, Journal of Crop Breeding, 10(28), 133-144. magiran.com/p1943786
رضا درویش زاده، علی سلیمانی قزلجه، هادی علی پور، آسا ابراهیمی، محمدرضا بی همتا، فریبا مرسلی، انتخاب لاین های متحمل به خشکی در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1397؛ 10(28): 133-144. magiran.com/p1943786
Reza Darvishzadeh Dr , Ali Soleimani Gezeljeh, Hadi Ali Pour Dr, Asa Ebrahimi Dr, Mohammad Reza Bihamta Dr, Fariba Morsali , Selection of Oily Sunflower (Helianthus annuus L.) Drought Tolerant Lines using Tolerance Indices, Journal of Crop Breeding, 2019; 10(28): 133-144. magiran.com/p1943786
رضا درویش زاده، علی سلیمانی قزلجه، هادی علی پور، آسا ابراهیمی، محمدرضا بی همتا، فریبا مرسلی، "انتخاب لاین های متحمل به خشکی در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 10، شماره 28 (1397): 133-144. magiran.com/p1943786
Reza Darvishzadeh Dr , Ali Soleimani Gezeljeh, Hadi Ali Pour Dr, Asa Ebrahimi Dr, Mohammad Reza Bihamta Dr, Fariba Morsali , " Selection of Oily Sunflower (Helianthus annuus L.) Drought Tolerant Lines using Tolerance Indices", Journal of Crop Breeding 10, no.28 (2019): 133-144. magiran.com/p1943786
رضا درویش زاده، علی سلیمانی قزلجه، هادی علی پور، آسا ابراهیمی، محمدرضا بی همتا، فریبا مرسلی، (1397). 'انتخاب لاین های متحمل به خشکی در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10(28)، صص.133-144. magiran.com/p1943786
Reza Darvishzadeh Dr , Ali Soleimani Gezeljeh, Hadi Ali Pour Dr, Asa Ebrahimi Dr, Mohammad Reza Bihamta Dr, Fariba Morsali , (2019). ' Selection of Oily Sunflower (Helianthus annuus L.) Drought Tolerant Lines using Tolerance Indices', Journal of Crop Breeding, 10(28), pp.133-144. magiran.com/p1943786
رضا درویش زاده؛ علی سلیمانی قزلجه؛ هادی علی پور؛ آسا ابراهیمی؛ محمدرضا بی همتا؛ فریبا مرسلی. "انتخاب لاین های متحمل به خشکی در آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 10 ،28 ، 1397، 133-144. magiran.com/p1943786
Reza Darvishzadeh Dr ; Ali Soleimani Gezeljeh; Hadi Ali Pour Dr; Asa Ebrahimi Dr; Mohammad Reza Bihamta Dr; Fariba Morsali . " Selection of Oily Sunflower (Helianthus annuus L.) Drought Tolerant Lines using Tolerance Indices", Journal of Crop Breeding, 10, 28, 2019, 133-144. magiran.com/p1943786
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال