به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا دلیری، حسن کرمانشاهی، البوالقاسم گلیان، محمود رضا جعفری، جلیل توکل افشاری، (1397). تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم‎مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخم گذار، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(22)، 26-34. magiran.com/p1943847
Reza Daliri, Hasan Kermanshahi, Abolghasem Gholiyan, Mohmod Reza Jafari, Jalil Tavakol afshari, (2019). Effect of Different Levels of Nanoparticle Curcumin on Egg Quality, Blood Parameters, Immune Response and Digestibility in Laying Hens, Research On Animal Production, 9(22), 26-34. magiran.com/p1943847
رضا دلیری، حسن کرمانشاهی، البوالقاسم گلیان، محمود رضا جعفری، جلیل توکل افشاری، تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم‎مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخم گذار. فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 1397؛ 9(22): 26-34. magiran.com/p1943847
Reza Daliri, Hasan Kermanshahi, Abolghasem Gholiyan, Mohmod Reza Jafari, Jalil Tavakol afshari, Effect of Different Levels of Nanoparticle Curcumin on Egg Quality, Blood Parameters, Immune Response and Digestibility in Laying Hens, Research On Animal Production, 2019; 9(22): 26-34. magiran.com/p1943847
رضا دلیری، حسن کرمانشاهی، البوالقاسم گلیان، محمود رضا جعفری، جلیل توکل افشاری، "تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم‎مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخم گذار"، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی 9، شماره 22 (1397): 26-34. magiran.com/p1943847
Reza Daliri, Hasan Kermanshahi, Abolghasem Gholiyan, Mohmod Reza Jafari, Jalil Tavakol afshari, " Effect of Different Levels of Nanoparticle Curcumin on Egg Quality, Blood Parameters, Immune Response and Digestibility in Laying Hens", Research On Animal Production 9, no.22 (2019): 26-34. magiran.com/p1943847
رضا دلیری، حسن کرمانشاهی، البوالقاسم گلیان، محمود رضا جعفری، جلیل توکل افشاری، (1397). 'تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم‎مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخم گذار'، فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9(22)، صص.26-34. magiran.com/p1943847
Reza Daliri, Hasan Kermanshahi, Abolghasem Gholiyan, Mohmod Reza Jafari, Jalil Tavakol afshari, (2019). ' Effect of Different Levels of Nanoparticle Curcumin on Egg Quality, Blood Parameters, Immune Response and Digestibility in Laying Hens', Research On Animal Production, 9(22), pp.26-34. magiran.com/p1943847
رضا دلیری؛ حسن کرمانشاهی؛ البوالقاسم گلیان؛ محمود رضا جعفری؛ جلیل توکل افشاری. "تاثیر سطوح مختلف نانوذرات کورکومین بر کیفیت تخم‎مرغ، فرآسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و قابلیت هضم آن در مرغ های تخم گذار". فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی، 9 ،22 ، 1397، 26-34. magiran.com/p1943847
Reza Daliri; Hasan Kermanshahi; Abolghasem Gholiyan; Mohmod Reza Jafari; Jalil Tavakol afshari. " Effect of Different Levels of Nanoparticle Curcumin on Egg Quality, Blood Parameters, Immune Response and Digestibility in Laying Hens", Research On Animal Production, 9, 22, 2019, 26-34. magiran.com/p1943847
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال