ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، جعفر باباجانی، محمدرضا آخوند، اسلام فاخر ، (1397). ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقاء، فصلنامه اقتصاد مقداری، 15(4)، 167-198. magiran.com/p1944285
mohammad hasan ebrahimi sarv olia, Jafar Babajani, Mohammadreza akhond, eslam fakher , (2019). A Pattern for Dynamic Prediction of Financial Distress by Using Survival Analysis, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(4), 167-198. magiran.com/p1944285
محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، جعفر باباجانی، محمدرضا آخوند، اسلام فاخر ، ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقاء. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1397؛ 15(4): 167-198. magiran.com/p1944285
mohammad hasan ebrahimi sarv olia, Jafar Babajani, Mohammadreza akhond, eslam fakher , A Pattern for Dynamic Prediction of Financial Distress by Using Survival Analysis, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2019; 15(4): 167-198. magiran.com/p1944285
محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، جعفر باباجانی، محمدرضا آخوند، اسلام فاخر ، "ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقاء"، فصلنامه اقتصاد مقداری 15، شماره 4 (1397): 167-198. magiran.com/p1944285
mohammad hasan ebrahimi sarv olia, Jafar Babajani, Mohammadreza akhond, eslam fakher , "A Pattern for Dynamic Prediction of Financial Distress by Using Survival Analysis", Quarterly Journal of Quantitative Economics 15, no.4 (2019): 167-198. magiran.com/p1944285
محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، جعفر باباجانی، محمدرضا آخوند، اسلام فاخر ، (1397). 'ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقاء'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 15(4)، صص.167-198. magiran.com/p1944285
mohammad hasan ebrahimi sarv olia, Jafar Babajani, Mohammadreza akhond, eslam fakher , (2019). 'A Pattern for Dynamic Prediction of Financial Distress by Using Survival Analysis', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15(4), pp.167-198. magiran.com/p1944285
محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ جعفر باباجانی؛ محمدرضا آخوند؛ اسلام فاخر . "ارائه الگویی برای پیش بینی پویای درماندگی مالی با استفاده از تحلیل بقاء". فصلنامه اقتصاد مقداری، 15 ،4 ، 1397، 167-198. magiran.com/p1944285
mohammad hasan ebrahimi sarv olia; Jafar Babajani; Mohammadreza akhond; eslam fakher . "A Pattern for Dynamic Prediction of Financial Distress by Using Survival Analysis", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 15, 4, 2019, 167-198. magiran.com/p1944285
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال