ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن باقری، احسان زارع علی آبادی، امیرحسین انضباطی، (1397). بررسی تاثیر استفاده از منابع تجدیدپذیر در تامین تقاضای شبکه ی برق با ارائه ی یک مدل ریاضی دو هدفه، نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 6(1)، 38-46. magiran.com/p1944343
Mohsen Bagheri, Ehsan Zare Ali Abadi, Amir Hossein Enzebati, (2019). Investigating the Effect of Using Renewable Resources on Electricity Supply Demand Presenting a two-objective Mathematical Model, , 6(1), 38-46. magiran.com/p1944343
محسن باقری، احسان زارع علی آبادی، امیرحسین انضباطی، بررسی تاثیر استفاده از منابع تجدیدپذیر در تامین تقاضای شبکه ی برق با ارائه ی یک مدل ریاضی دو هدفه. نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 1397؛ 6(1): 38-46. magiran.com/p1944343
Mohsen Bagheri, Ehsan Zare Ali Abadi, Amir Hossein Enzebati, Investigating the Effect of Using Renewable Resources on Electricity Supply Demand Presenting a two-objective Mathematical Model, , 2019; 6(1): 38-46. magiran.com/p1944343
محسن باقری، احسان زارع علی آبادی، امیرحسین انضباطی، "بررسی تاثیر استفاده از منابع تجدیدپذیر در تامین تقاضای شبکه ی برق با ارائه ی یک مدل ریاضی دو هدفه"، نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو 6، شماره 1 (1397): 38-46. magiran.com/p1944343
Mohsen Bagheri, Ehsan Zare Ali Abadi, Amir Hossein Enzebati, "Investigating the Effect of Using Renewable Resources on Electricity Supply Demand Presenting a two-objective Mathematical Model", 6, no.1 (2019): 38-46. magiran.com/p1944343
محسن باقری، احسان زارع علی آبادی، امیرحسین انضباطی، (1397). 'بررسی تاثیر استفاده از منابع تجدیدپذیر در تامین تقاضای شبکه ی برق با ارائه ی یک مدل ریاضی دو هدفه'، نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 6(1)، صص.38-46. magiran.com/p1944343
Mohsen Bagheri, Ehsan Zare Ali Abadi, Amir Hossein Enzebati, (2019). 'Investigating the Effect of Using Renewable Resources on Electricity Supply Demand Presenting a two-objective Mathematical Model', , 6(1), pp.38-46. magiran.com/p1944343
محسن باقری؛ احسان زارع علی آبادی؛ امیرحسین انضباطی. "بررسی تاثیر استفاده از منابع تجدیدپذیر در تامین تقاضای شبکه ی برق با ارائه ی یک مدل ریاضی دو هدفه". نشریه انرژی های تجدیدپذیر و نو، 6 ،1 ، 1397، 38-46. magiran.com/p1944343
Mohsen Bagheri; Ehsan Zare Ali Abadi; Amir Hossein Enzebati. "Investigating the Effect of Using Renewable Resources on Electricity Supply Demand Presenting a two-objective Mathematical Model", , 6, 1, 2019, 38-46. magiran.com/p1944343
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال