ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ثمر مرتضوی ، مسعود حاتمی منش، فاطمه جودکی، (1397). ارزیابی پتانسیل سمیت و مخاطره اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه سزار لرستان، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 11(4)، 487-504. magiran.com/p1944363
S Mortazavi , M Hatami, Manesh , F Joudaki, (2019). Evaluation of toxicity and ecological risk assessment of heavy metals in surface sediments of Sezar River, Lorestan Province, Iranian Journal of Health and Environment, 11(4), 487-504. magiran.com/p1944363
ثمر مرتضوی ، مسعود حاتمی منش، فاطمه جودکی، ارزیابی پتانسیل سمیت و مخاطره اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه سزار لرستان. فصلنامه سلامت و محیط زیست، 1397؛ 11(4): 487-504. magiran.com/p1944363
S Mortazavi , M Hatami, Manesh , F Joudaki, Evaluation of toxicity and ecological risk assessment of heavy metals in surface sediments of Sezar River, Lorestan Province, Iranian Journal of Health and Environment, 2019; 11(4): 487-504. magiran.com/p1944363
ثمر مرتضوی ، مسعود حاتمی منش، فاطمه جودکی، "ارزیابی پتانسیل سمیت و مخاطره اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه سزار لرستان"، فصلنامه سلامت و محیط زیست 11، شماره 4 (1397): 487-504. magiran.com/p1944363
S Mortazavi , M Hatami, Manesh , F Joudaki, " Evaluation of toxicity and ecological risk assessment of heavy metals in surface sediments of Sezar River, Lorestan Province", Iranian Journal of Health and Environment 11, no.4 (2019): 487-504. magiran.com/p1944363
ثمر مرتضوی ، مسعود حاتمی منش، فاطمه جودکی، (1397). 'ارزیابی پتانسیل سمیت و مخاطره اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه سزار لرستان'، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 11(4)، صص.487-504. magiran.com/p1944363
S Mortazavi , M Hatami, Manesh , F Joudaki, (2019). ' Evaluation of toxicity and ecological risk assessment of heavy metals in surface sediments of Sezar River, Lorestan Province', Iranian Journal of Health and Environment, 11(4), pp.487-504. magiran.com/p1944363
ثمر مرتضوی ؛ مسعود حاتمی منش؛ فاطمه جودکی. "ارزیابی پتانسیل سمیت و مخاطره اکولوژیکی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه سزار لرستان". فصلنامه سلامت و محیط زیست، 11 ،4 ، 1397، 487-504. magiran.com/p1944363
S Mortazavi ; M Hatami; Manesh ; F Joudaki. " Evaluation of toxicity and ecological risk assessment of heavy metals in surface sediments of Sezar River, Lorestan Province", Iranian Journal of Health and Environment, 11, 4, 2019, 487-504. magiran.com/p1944363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال