ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قادر دشتی ، مینا علی پور، محمد قهرمان زاده، (1397). کاربرد رهیافت پارامتریک در تعیین حق بیمه درآمد برای محصول سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 12(4)، 45-71. magiran.com/p1944664
Ghader Dashti, Mina Alipour, Mohammad Ghahremanzadeh, (2019). Application of Parametric Approach in Determining Income Premium for Potato Crop in East Azarbaijan Province, Agricultural Economics, 12(4), 45-71. magiran.com/p1944664
قادر دشتی ، مینا علی پور، محمد قهرمان زاده، کاربرد رهیافت پارامتریک در تعیین حق بیمه درآمد برای محصول سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 1397؛ 12(4): 45-71. magiran.com/p1944664
Ghader Dashti, Mina Alipour, Mohammad Ghahremanzadeh, Application of Parametric Approach in Determining Income Premium for Potato Crop in East Azarbaijan Province, Agricultural Economics, 2019; 12(4): 45-71. magiran.com/p1944664
قادر دشتی ، مینا علی پور، محمد قهرمان زاده، "کاربرد رهیافت پارامتریک در تعیین حق بیمه درآمد برای محصول سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی 12، شماره 4 (1397): 45-71. magiran.com/p1944664
Ghader Dashti, Mina Alipour, Mohammad Ghahremanzadeh, "Application of Parametric Approach in Determining Income Premium for Potato Crop in East Azarbaijan Province", Agricultural Economics 12, no.4 (2019): 45-71. magiran.com/p1944664
قادر دشتی ، مینا علی پور، محمد قهرمان زاده، (1397). 'کاربرد رهیافت پارامتریک در تعیین حق بیمه درآمد برای محصول سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی'، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 12(4)، صص.45-71. magiran.com/p1944664
Ghader Dashti, Mina Alipour, Mohammad Ghahremanzadeh, (2019). 'Application of Parametric Approach in Determining Income Premium for Potato Crop in East Azarbaijan Province', Agricultural Economics, 12(4), pp.45-71. magiran.com/p1944664
قادر دشتی ؛ مینا علی پور؛ محمد قهرمان زاده. "کاربرد رهیافت پارامتریک در تعیین حق بیمه درآمد برای محصول سیب زمینی در استان آذربایجان شرقی". فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 12 ،4 ، 1397، 45-71. magiran.com/p1944664
Ghader Dashti; Mina Alipour; Mohammad Ghahremanzadeh. "Application of Parametric Approach in Determining Income Premium for Potato Crop in East Azarbaijan Province", Agricultural Economics, 12, 4, 2019, 45-71. magiran.com/p1944664
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال