ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
انیسه نجفی، دکتر مجید بیات، دکتر حمید حاج سید جوادی، (1397). جستجو روی داده های رمزگذاری شده: قابلیت ها و چالش ها، نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، 7(1)، 21-44. magiran.com/p1944746
Aniseh Najafi , Majid Bayat Dr, Hamid Haj Seyyed Javadi Dr, (2019). Search over Encrypted Data: Functionalities and Challenges, Biannual Journal Monadi for Cyberspace Security (AFTA), 7(1), 21-44. magiran.com/p1944746
انیسه نجفی، دکتر مجید بیات، دکتر حمید حاج سید جوادی، جستجو روی داده های رمزگذاری شده: قابلیت ها و چالش ها. نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، 1397؛ 7(1): 21-44. magiran.com/p1944746
Aniseh Najafi , Majid Bayat Dr, Hamid Haj Seyyed Javadi Dr, Search over Encrypted Data: Functionalities and Challenges, Biannual Journal Monadi for Cyberspace Security (AFTA), 2019; 7(1): 21-44. magiran.com/p1944746
انیسه نجفی، دکتر مجید بیات، دکتر حمید حاج سید جوادی، "جستجو روی داده های رمزگذاری شده: قابلیت ها و چالش ها"، نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) 7، شماره 1 (1397): 21-44. magiran.com/p1944746
Aniseh Najafi , Majid Bayat Dr, Hamid Haj Seyyed Javadi Dr, " Search over Encrypted Data: Functionalities and Challenges", Biannual Journal Monadi for Cyberspace Security (AFTA) 7, no.1 (2019): 21-44. magiran.com/p1944746
انیسه نجفی، دکتر مجید بیات، دکتر حمید حاج سید جوادی، (1397). 'جستجو روی داده های رمزگذاری شده: قابلیت ها و چالش ها'، نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، 7(1)، صص.21-44. magiran.com/p1944746
Aniseh Najafi , Majid Bayat Dr, Hamid Haj Seyyed Javadi Dr, (2019). ' Search over Encrypted Data: Functionalities and Challenges', Biannual Journal Monadi for Cyberspace Security (AFTA), 7(1), pp.21-44. magiran.com/p1944746
انیسه نجفی؛ دکتر مجید بیات؛ دکتر حمید حاج سید جوادی. "جستجو روی داده های رمزگذاری شده: قابلیت ها و چالش ها". نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، 7 ،1 ، 1397، 21-44. magiran.com/p1944746
Aniseh Najafi ; Majid Bayat Dr; Hamid Haj Seyyed Javadi Dr. " Search over Encrypted Data: Functionalities and Challenges", Biannual Journal Monadi for Cyberspace Security (AFTA), 7, 1, 2019, 21-44. magiran.com/p1944746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال