ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی گلباغی، مجتبی وحیدی اصل، علیرضا خلیلیان، (1397). شناسایی بدافزارهای فراریخت با ترکیب تحلیل ایستا و پویا، نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، 7(1)، 87-96. magiran.com/p1944756
Hadi Golbaghi, Mojtaba Vahidi asl , Alireza Khalilian, (2019). Metamorphic Malware Identification Combining Static and Dynamic Analyzes, Biannual Journal Monadi for Cyberspace Security (AFTA), 7(1), 87-96. magiran.com/p1944756
هادی گلباغی، مجتبی وحیدی اصل، علیرضا خلیلیان، شناسایی بدافزارهای فراریخت با ترکیب تحلیل ایستا و پویا. نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، 1397؛ 7(1): 87-96. magiran.com/p1944756
Hadi Golbaghi, Mojtaba Vahidi asl , Alireza Khalilian, Metamorphic Malware Identification Combining Static and Dynamic Analyzes, Biannual Journal Monadi for Cyberspace Security (AFTA), 2019; 7(1): 87-96. magiran.com/p1944756
هادی گلباغی، مجتبی وحیدی اصل، علیرضا خلیلیان، "شناسایی بدافزارهای فراریخت با ترکیب تحلیل ایستا و پویا"، نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) 7، شماره 1 (1397): 87-96. magiran.com/p1944756
Hadi Golbaghi, Mojtaba Vahidi asl , Alireza Khalilian, " Metamorphic Malware Identification Combining Static and Dynamic Analyzes", Biannual Journal Monadi for Cyberspace Security (AFTA) 7, no.1 (2019): 87-96. magiran.com/p1944756
هادی گلباغی، مجتبی وحیدی اصل، علیرضا خلیلیان، (1397). 'شناسایی بدافزارهای فراریخت با ترکیب تحلیل ایستا و پویا'، نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، 7(1)، صص.87-96. magiran.com/p1944756
Hadi Golbaghi, Mojtaba Vahidi asl , Alireza Khalilian, (2019). ' Metamorphic Malware Identification Combining Static and Dynamic Analyzes', Biannual Journal Monadi for Cyberspace Security (AFTA), 7(1), pp.87-96. magiran.com/p1944756
هادی گلباغی؛ مجتبی وحیدی اصل؛ علیرضا خلیلیان. "شناسایی بدافزارهای فراریخت با ترکیب تحلیل ایستا و پویا". نشریه منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، 7 ،1 ، 1397، 87-96. magiran.com/p1944756
Hadi Golbaghi; Mojtaba Vahidi asl ; Alireza Khalilian. " Metamorphic Malware Identification Combining Static and Dynamic Analyzes", Biannual Journal Monadi for Cyberspace Security (AFTA), 7, 1, 2019, 87-96. magiran.com/p1944756
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال