ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا عبدالعلی زاده، چنگیز احمدی زاده ، (1397). شناسایی مولکولی و سروتایپینگ ایزوله های اشریشیاکلی مولد وروتوکسین جداشده از عفونت ادراری بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان خوی، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 12(5)، 319-328. magiran.com/p1944881
Mahsa Abdolalizadeh , Changiz Ahmadizadeh Dr, (2019). Molecular Identification and Serotyping of Isolates of Verotoxin Producing Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Samples of Patients Referred to Health Centers in Khoy, Iranian Journal of Medical Microbiology, 12(5), 319-328. magiran.com/p1944881
مهسا عبدالعلی زاده، چنگیز احمدی زاده ، شناسایی مولکولی و سروتایپینگ ایزوله های اشریشیاکلی مولد وروتوکسین جداشده از عفونت ادراری بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان خوی. دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 1397؛ 12(5): 319-328. magiran.com/p1944881
Mahsa Abdolalizadeh , Changiz Ahmadizadeh Dr, Molecular Identification and Serotyping of Isolates of Verotoxin Producing Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Samples of Patients Referred to Health Centers in Khoy, Iranian Journal of Medical Microbiology, 2019; 12(5): 319-328. magiran.com/p1944881
مهسا عبدالعلی زاده، چنگیز احمدی زاده ، "شناسایی مولکولی و سروتایپینگ ایزوله های اشریشیاکلی مولد وروتوکسین جداشده از عفونت ادراری بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان خوی"، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران 12، شماره 5 (1397): 319-328. magiran.com/p1944881
Mahsa Abdolalizadeh , Changiz Ahmadizadeh Dr, " Molecular Identification and Serotyping of Isolates of Verotoxin Producing Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Samples of Patients Referred to Health Centers in Khoy", Iranian Journal of Medical Microbiology 12, no.5 (2019): 319-328. magiran.com/p1944881
مهسا عبدالعلی زاده، چنگیز احمدی زاده ، (1397). 'شناسایی مولکولی و سروتایپینگ ایزوله های اشریشیاکلی مولد وروتوکسین جداشده از عفونت ادراری بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان خوی'، دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 12(5)، صص.319-328. magiran.com/p1944881
Mahsa Abdolalizadeh , Changiz Ahmadizadeh Dr, (2019). ' Molecular Identification and Serotyping of Isolates of Verotoxin Producing Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Samples of Patients Referred to Health Centers in Khoy', Iranian Journal of Medical Microbiology, 12(5), pp.319-328. magiran.com/p1944881
مهسا عبدالعلی زاده؛ چنگیز احمدی زاده . "شناسایی مولکولی و سروتایپینگ ایزوله های اشریشیاکلی مولد وروتوکسین جداشده از عفونت ادراری بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان خوی". دو ماهنامه میکروب شناسی پزشکی ایران، 12 ،5 ، 1397، 319-328. magiran.com/p1944881
Mahsa Abdolalizadeh ; Changiz Ahmadizadeh Dr. " Molecular Identification and Serotyping of Isolates of Verotoxin Producing Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infection in Samples of Patients Referred to Health Centers in Khoy", Iranian Journal of Medical Microbiology, 12, 5, 2019, 319-328. magiran.com/p1944881
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال