ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا کاظمی، حدیث خوشنواز، معصومه قربانی ده، سکینه ورمزیار ، سلمان شیخی، (1397). ارزیابی خستگی عضلانی؛ ارتباط خطر فاکتورها با اختلالات اسکلتی عضلانی و پیامدهای آن در بین کارکنان صنعت لوازم خانگی، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16(4)، 351-362. magiran.com/p1944914
Samira Kazemi, Hadis Khoshnavaz, Masoumeh Ghorbanideh, Sakineh Varmazyar , Salman Sheikhi, (2019). Muscle Fatigue Assessment (MFA); The Relationship Risk Factors with Musculoskeletal Disorders and its Consequence among Employees of an Industry, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16(4), 351-362. magiran.com/p1944914
سمیرا کاظمی، حدیث خوشنواز، معصومه قربانی ده، سکینه ورمزیار ، سلمان شیخی، ارزیابی خستگی عضلانی؛ ارتباط خطر فاکتورها با اختلالات اسکلتی عضلانی و پیامدهای آن در بین کارکنان صنعت لوازم خانگی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1397؛ 16(4): 351-362. magiran.com/p1944914
Samira Kazemi, Hadis Khoshnavaz, Masoumeh Ghorbanideh, Sakineh Varmazyar , Salman Sheikhi, Muscle Fatigue Assessment (MFA); The Relationship Risk Factors with Musculoskeletal Disorders and its Consequence among Employees of an Industry, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2019; 16(4): 351-362. magiran.com/p1944914
سمیرا کاظمی، حدیث خوشنواز، معصومه قربانی ده، سکینه ورمزیار ، سلمان شیخی، "ارزیابی خستگی عضلانی؛ ارتباط خطر فاکتورها با اختلالات اسکلتی عضلانی و پیامدهای آن در بین کارکنان صنعت لوازم خانگی"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 16، شماره 4 (1397): 351-362. magiran.com/p1944914
Samira Kazemi, Hadis Khoshnavaz, Masoumeh Ghorbanideh, Sakineh Varmazyar , Salman Sheikhi, " Muscle Fatigue Assessment (MFA); The Relationship Risk Factors with Musculoskeletal Disorders and its Consequence among Employees of an Industry", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 16, no.4 (2019): 351-362. magiran.com/p1944914
سمیرا کاظمی، حدیث خوشنواز، معصومه قربانی ده، سکینه ورمزیار ، سلمان شیخی، (1397). 'ارزیابی خستگی عضلانی؛ ارتباط خطر فاکتورها با اختلالات اسکلتی عضلانی و پیامدهای آن در بین کارکنان صنعت لوازم خانگی'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16(4)، صص.351-362. magiran.com/p1944914
Samira Kazemi, Hadis Khoshnavaz, Masoumeh Ghorbanideh, Sakineh Varmazyar , Salman Sheikhi, (2019). ' Muscle Fatigue Assessment (MFA); The Relationship Risk Factors with Musculoskeletal Disorders and its Consequence among Employees of an Industry', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16(4), pp.351-362. magiran.com/p1944914
سمیرا کاظمی؛ حدیث خوشنواز؛ معصومه قربانی ده؛ سکینه ورمزیار ؛ سلمان شیخی. "ارزیابی خستگی عضلانی؛ ارتباط خطر فاکتورها با اختلالات اسکلتی عضلانی و پیامدهای آن در بین کارکنان صنعت لوازم خانگی". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16 ،4 ، 1397، 351-362. magiran.com/p1944914
Samira Kazemi; Hadis Khoshnavaz; Masoumeh Ghorbanideh; Sakineh Varmazyar ; Salman Sheikhi. " Muscle Fatigue Assessment (MFA); The Relationship Risk Factors with Musculoskeletal Disorders and its Consequence among Employees of an Industry", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16, 4, 2019, 351-362. magiran.com/p1944914
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال