ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین کلانتری ، اسماعیل آیتی، حمید رسولی پور، (1397). مبادرت رانندگان به تکلیف ثانویه خطر ساز در راه های درون شهری مشهد، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16(4)، 391-410. magiran.com/p1944928
Amirhossein Kalantari , Esmaeil Ayati, Hamid Rasoulipour, (2019). Secondary Task Engagement While Driving on Mashhad Urban Roads, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16(4), 391-410. magiran.com/p1944928
امیرحسین کلانتری ، اسماعیل آیتی، حمید رسولی پور، مبادرت رانندگان به تکلیف ثانویه خطر ساز در راه های درون شهری مشهد. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1397؛ 16(4): 391-410. magiran.com/p1944928
Amirhossein Kalantari , Esmaeil Ayati, Hamid Rasoulipour, Secondary Task Engagement While Driving on Mashhad Urban Roads, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2019; 16(4): 391-410. magiran.com/p1944928
امیرحسین کلانتری ، اسماعیل آیتی، حمید رسولی پور، "مبادرت رانندگان به تکلیف ثانویه خطر ساز در راه های درون شهری مشهد"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 16، شماره 4 (1397): 391-410. magiran.com/p1944928
Amirhossein Kalantari , Esmaeil Ayati, Hamid Rasoulipour, " Secondary Task Engagement While Driving on Mashhad Urban Roads", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 16, no.4 (2019): 391-410. magiran.com/p1944928
امیرحسین کلانتری ، اسماعیل آیتی، حمید رسولی پور، (1397). 'مبادرت رانندگان به تکلیف ثانویه خطر ساز در راه های درون شهری مشهد'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16(4)، صص.391-410. magiran.com/p1944928
Amirhossein Kalantari , Esmaeil Ayati, Hamid Rasoulipour, (2019). ' Secondary Task Engagement While Driving on Mashhad Urban Roads', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16(4), pp.391-410. magiran.com/p1944928
امیرحسین کلانتری ؛ اسماعیل آیتی؛ حمید رسولی پور. "مبادرت رانندگان به تکلیف ثانویه خطر ساز در راه های درون شهری مشهد". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16 ،4 ، 1397، 391-410. magiran.com/p1944928
Amirhossein Kalantari ; Esmaeil Ayati; Hamid Rasoulipour. " Secondary Task Engagement While Driving on Mashhad Urban Roads", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16, 4, 2019, 391-410. magiran.com/p1944928
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال