ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایوب صوفی زاده، کامران اکبر زاده، زکیه تلمادره ای ، احمد گرگانلی دوجی، (1397). پراکندگی و تنوع زیستی کنه های سخت (Acarina: Ixodidae) در استان گلستان، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16(4)، 411-424. magiran.com/p1944933
Ayoub Sofizadeh, Kamran Akbarzadeh, Zakiyeh Telmadarraiy , Ahmad Gorganli Davaji, (2019). Distribution and Biodiversity of Hard Ticks (Acarina: Ixodidae) in Golestan Province, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16(4), 411-424. magiran.com/p1944933
ایوب صوفی زاده، کامران اکبر زاده، زکیه تلمادره ای ، احمد گرگانلی دوجی، پراکندگی و تنوع زیستی کنه های سخت (Acarina: Ixodidae) در استان گلستان. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1397؛ 16(4): 411-424. magiran.com/p1944933
Ayoub Sofizadeh, Kamran Akbarzadeh, Zakiyeh Telmadarraiy , Ahmad Gorganli Davaji, Distribution and Biodiversity of Hard Ticks (Acarina: Ixodidae) in Golestan Province, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2019; 16(4): 411-424. magiran.com/p1944933
ایوب صوفی زاده، کامران اکبر زاده، زکیه تلمادره ای ، احمد گرگانلی دوجی، "پراکندگی و تنوع زیستی کنه های سخت (Acarina: Ixodidae) در استان گلستان"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 16، شماره 4 (1397): 411-424. magiran.com/p1944933
Ayoub Sofizadeh, Kamran Akbarzadeh, Zakiyeh Telmadarraiy , Ahmad Gorganli Davaji, " Distribution and Biodiversity of Hard Ticks (Acarina: Ixodidae) in Golestan Province", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 16, no.4 (2019): 411-424. magiran.com/p1944933
ایوب صوفی زاده، کامران اکبر زاده، زکیه تلمادره ای ، احمد گرگانلی دوجی، (1397). 'پراکندگی و تنوع زیستی کنه های سخت (Acarina: Ixodidae) در استان گلستان'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16(4)، صص.411-424. magiran.com/p1944933
Ayoub Sofizadeh, Kamran Akbarzadeh, Zakiyeh Telmadarraiy , Ahmad Gorganli Davaji, (2019). ' Distribution and Biodiversity of Hard Ticks (Acarina: Ixodidae) in Golestan Province', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16(4), pp.411-424. magiran.com/p1944933
ایوب صوفی زاده؛ کامران اکبر زاده؛ زکیه تلمادره ای ؛ احمد گرگانلی دوجی. "پراکندگی و تنوع زیستی کنه های سخت (Acarina: Ixodidae) در استان گلستان". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 16 ،4 ، 1397، 411-424. magiran.com/p1944933
Ayoub Sofizadeh; Kamran Akbarzadeh; Zakiyeh Telmadarraiy ; Ahmad Gorganli Davaji. " Distribution and Biodiversity of Hard Ticks (Acarina: Ixodidae) in Golestan Province", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 16, 4, 2019, 411-424. magiran.com/p1944933
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال