ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا دهقان، علیرضا مشکی، مریم ملاشاهی ، علی صلاحی، (1397). بررسی دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سرب و مس از خاک، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(3)، 642-654. magiran.com/p1944939
mohammad reza Dehghan, maryam Mollashahi , (2018). Investigation of two Eucalyptus species (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) in absorbing Cu and Pb from soil, Journal of Plant Research, 31(3), 642-654. magiran.com/p1944939
محمدرضا دهقان، علیرضا مشکی، مریم ملاشاهی ، علی صلاحی، بررسی دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سرب و مس از خاک. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1397؛ 31(3): 642-654. magiran.com/p1944939
mohammad reza Dehghan, maryam Mollashahi , Investigation of two Eucalyptus species (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) in absorbing Cu and Pb from soil, Journal of Plant Research, 2018; 31(3): 642-654. magiran.com/p1944939
محمدرضا دهقان، علیرضا مشکی، مریم ملاشاهی ، علی صلاحی، "بررسی دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سرب و مس از خاک"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 31، شماره 3 (1397): 642-654. magiran.com/p1944939
mohammad reza Dehghan, maryam Mollashahi , "Investigation of two Eucalyptus species (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) in absorbing Cu and Pb from soil", Journal of Plant Research 31, no.3 (2018): 642-654. magiran.com/p1944939
محمدرضا دهقان، علیرضا مشکی، مریم ملاشاهی ، علی صلاحی، (1397). 'بررسی دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سرب و مس از خاک'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31(3)، صص.642-654. magiran.com/p1944939
mohammad reza Dehghan, maryam Mollashahi , (2018). 'Investigation of two Eucalyptus species (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) in absorbing Cu and Pb from soil', Journal of Plant Research, 31(3), pp.642-654. magiran.com/p1944939
محمدرضا دهقان؛ علیرضا مشکی؛ مریم ملاشاهی ؛ علی صلاحی. "بررسی دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سرب و مس از خاک". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 31 ،3 ، 1397، 642-654. magiran.com/p1944939
mohammad reza Dehghan; maryam Mollashahi . "Investigation of two Eucalyptus species (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) in absorbing Cu and Pb from soil", Journal of Plant Research, 31, 3, 2018, 642-654. magiran.com/p1944939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال