ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد موسوی زاده، مرتضی باغیانی، محمد مجدی زاده، بی بی فاطمه حقیرالسادات، سید محمود موسوی زاده، (1397). مطالعه آزمایشگاهی: ارزیابی تجربی سامانه فسفولیپیدی حاوی داروی دوکسوروبیسین هیدروکلراید به منظور کاربرد در شیمیدرمانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 26(11)، 945-956. magiran.com/p1945016
Syed, Mohammad Moosavizadeh, Morteza Baghiani, Mohammad Majdizadeh, Fatemeh Haghiralsadat , Seyed, Mahmoud Moosavizadeh, (2019). Experimental study: experimental evaluation of phospholipid system containing doxorubicin HCL for use in chemotherapy, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 26(11), 945-956. magiran.com/p1945016
سید محمد موسوی زاده، مرتضی باغیانی، محمد مجدی زاده، بی بی فاطمه حقیرالسادات، سید محمود موسوی زاده، مطالعه آزمایشگاهی: ارزیابی تجربی سامانه فسفولیپیدی حاوی داروی دوکسوروبیسین هیدروکلراید به منظور کاربرد در شیمیدرمانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1397؛ 26(11): 945-956. magiran.com/p1945016
Syed, Mohammad Moosavizadeh, Morteza Baghiani, Mohammad Majdizadeh, Fatemeh Haghiralsadat , Seyed, Mahmoud Moosavizadeh, Experimental study: experimental evaluation of phospholipid system containing doxorubicin HCL for use in chemotherapy, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2019; 26(11): 945-956. magiran.com/p1945016
سید محمد موسوی زاده، مرتضی باغیانی، محمد مجدی زاده، بی بی فاطمه حقیرالسادات، سید محمود موسوی زاده، "مطالعه آزمایشگاهی: ارزیابی تجربی سامانه فسفولیپیدی حاوی داروی دوکسوروبیسین هیدروکلراید به منظور کاربرد در شیمیدرمانی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 26، شماره 11 (1397): 945-956. magiran.com/p1945016
Syed, Mohammad Moosavizadeh, Morteza Baghiani, Mohammad Majdizadeh, Fatemeh Haghiralsadat , Seyed, Mahmoud Moosavizadeh, " Experimental study: experimental evaluation of phospholipid system containing doxorubicin HCL for use in chemotherapy", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 26, no.11 (2019): 945-956. magiran.com/p1945016
سید محمد موسوی زاده، مرتضی باغیانی، محمد مجدی زاده، بی بی فاطمه حقیرالسادات، سید محمود موسوی زاده، (1397). 'مطالعه آزمایشگاهی: ارزیابی تجربی سامانه فسفولیپیدی حاوی داروی دوکسوروبیسین هیدروکلراید به منظور کاربرد در شیمیدرمانی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 26(11)، صص.945-956. magiran.com/p1945016
Syed, Mohammad Moosavizadeh, Morteza Baghiani, Mohammad Majdizadeh, Fatemeh Haghiralsadat , Seyed, Mahmoud Moosavizadeh, (2019). ' Experimental study: experimental evaluation of phospholipid system containing doxorubicin HCL for use in chemotherapy', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 26(11), pp.945-956. magiran.com/p1945016
سید محمد موسوی زاده؛ مرتضی باغیانی؛ محمد مجدی زاده؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات؛ سید محمود موسوی زاده. "مطالعه آزمایشگاهی: ارزیابی تجربی سامانه فسفولیپیدی حاوی داروی دوکسوروبیسین هیدروکلراید به منظور کاربرد در شیمیدرمانی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 26 ،11 ، 1397، 945-956. magiran.com/p1945016
Syed; Mohammad Moosavizadeh; Morteza Baghiani; Mohammad Majdizadeh; Fatemeh Haghiralsadat ; Seyed; Mahmoud Moosavizadeh. " Experimental study: experimental evaluation of phospholipid system containing doxorubicin HCL for use in chemotherapy", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 26, 11, 2019, 945-956. magiran.com/p1945016
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال