ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا رامی، جعفر امانی ، طیبه صالح، (1397). تشخیص ژن اختصاصی eae باکتری انتروپاتوژنیک اشرشیاکلی با استفاده از روش نوین PCR-ELISA، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(170)، 43-55. magiran.com/p1945242
Samira Rami, Jafar Amani , Tayebeh Saleh, (2019). Detection of Specific eae Gene from Enteropathogenic Escherichia coli by PCR-ELISA, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(170), 43-55. magiran.com/p1945242
سمیرا رامی، جعفر امانی ، طیبه صالح، تشخیص ژن اختصاصی eae باکتری انتروپاتوژنیک اشرشیاکلی با استفاده از روش نوین PCR-ELISA. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(170): 43-55. magiran.com/p1945242
Samira Rami, Jafar Amani , Tayebeh Saleh, Detection of Specific eae Gene from Enteropathogenic Escherichia coli by PCR-ELISA, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 28(170): 43-55. magiran.com/p1945242
سمیرا رامی، جعفر امانی ، طیبه صالح، "تشخیص ژن اختصاصی eae باکتری انتروپاتوژنیک اشرشیاکلی با استفاده از روش نوین PCR-ELISA"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 170 (1397): 43-55. magiran.com/p1945242
Samira Rami, Jafar Amani , Tayebeh Saleh, " Detection of Specific eae Gene from Enteropathogenic Escherichia coli by PCR-ELISA", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.170 (2019): 43-55. magiran.com/p1945242
سمیرا رامی، جعفر امانی ، طیبه صالح، (1397). 'تشخیص ژن اختصاصی eae باکتری انتروپاتوژنیک اشرشیاکلی با استفاده از روش نوین PCR-ELISA'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(170)، صص.43-55. magiran.com/p1945242
Samira Rami, Jafar Amani , Tayebeh Saleh, (2019). ' Detection of Specific eae Gene from Enteropathogenic Escherichia coli by PCR-ELISA', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(170), pp.43-55. magiran.com/p1945242
سمیرا رامی؛ جعفر امانی ؛ طیبه صالح. "تشخیص ژن اختصاصی eae باکتری انتروپاتوژنیک اشرشیاکلی با استفاده از روش نوین PCR-ELISA". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،170 ، 1397، 43-55. magiran.com/p1945242
Samira Rami; Jafar Amani ; Tayebeh Saleh. " Detection of Specific eae Gene from Enteropathogenic Escherichia coli by PCR-ELISA", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 170, 2019, 43-55. magiran.com/p1945242
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال