ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راضیه نوری، یدالله چاشنی دل، غلامرضا قربانی، اسدالله تیموری یانسری، امیرحسین مهدوی، (1397). تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(3)، 97-111. magiran.com/p1945260
razieh noori, yadollah chashnidell, gholamreza ghorbani, asad alah teimoori, Amir hosein mahdavi, (2018). Effects of Sodium humate on performance, blood and ruminal parameters in Holstein calves, Journal of Ruminant Research, 6(3), 97-111. magiran.com/p1945260
راضیه نوری، یدالله چاشنی دل، غلامرضا قربانی، اسدالله تیموری یانسری، امیرحسین مهدوی، تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1397؛ 6(3): 97-111. magiran.com/p1945260
razieh noori, yadollah chashnidell, gholamreza ghorbani, asad alah teimoori, Amir hosein mahdavi, Effects of Sodium humate on performance, blood and ruminal parameters in Holstein calves, Journal of Ruminant Research, 2018; 6(3): 97-111. magiran.com/p1945260
راضیه نوری، یدالله چاشنی دل، غلامرضا قربانی، اسدالله تیموری یانسری، امیرحسین مهدوی، "تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 6، شماره 3 (1397): 97-111. magiran.com/p1945260
razieh noori, yadollah chashnidell, gholamreza ghorbani, asad alah teimoori, Amir hosein mahdavi, "Effects of Sodium humate on performance, blood and ruminal parameters in Holstein calves", Journal of Ruminant Research 6, no.3 (2018): 97-111. magiran.com/p1945260
راضیه نوری، یدالله چاشنی دل، غلامرضا قربانی، اسدالله تیموری یانسری، امیرحسین مهدوی، (1397). 'تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(3)، صص.97-111. magiran.com/p1945260
razieh noori, yadollah chashnidell, gholamreza ghorbani, asad alah teimoori, Amir hosein mahdavi, (2018). 'Effects of Sodium humate on performance, blood and ruminal parameters in Holstein calves', Journal of Ruminant Research, 6(3), pp.97-111. magiran.com/p1945260
راضیه نوری؛ یدالله چاشنی دل؛ غلامرضا قربانی؛ اسدالله تیموری یانسری؛ امیرحسین مهدوی. "تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6 ،3 ، 1397، 97-111. magiran.com/p1945260
razieh noori; yadollah chashnidell; gholamreza ghorbani; asad alah teimoori; Amir hosein mahdavi. "Effects of Sodium humate on performance, blood and ruminal parameters in Holstein calves", Journal of Ruminant Research, 6, 3, 2018, 97-111. magiran.com/p1945260
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال