ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود علیاری ، اکبر تقی زاده، حمید امانلو، علی حسین خانی، حمید محمدزاده، (1397). اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته شده بر عملکرد پروار، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه ای در بره های نر افشاری، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(3)، 83-96. magiran.com/p1945262
davoud aliyari, akbar Taghizade, hamid amanlou, ali hosseinkhani, hamid mohamadzade , (2018). Effect of replacement Soybean meal with crud, extruded and roasted full-fat soybean on fattening performance, rumen parameters, apparent digestibility and feeding behaviors in Afshari male lambs, Journal of Ruminant Research, 6(3), 83-96. magiran.com/p1945262
داود علیاری ، اکبر تقی زاده، حمید امانلو، علی حسین خانی، حمید محمدزاده، اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته شده بر عملکرد پروار، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه ای در بره های نر افشاری. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1397؛ 6(3): 83-96. magiran.com/p1945262
davoud aliyari, akbar Taghizade, hamid amanlou, ali hosseinkhani, hamid mohamadzade , Effect of replacement Soybean meal with crud, extruded and roasted full-fat soybean on fattening performance, rumen parameters, apparent digestibility and feeding behaviors in Afshari male lambs, Journal of Ruminant Research, 2018; 6(3): 83-96. magiran.com/p1945262
داود علیاری ، اکبر تقی زاده، حمید امانلو، علی حسین خانی، حمید محمدزاده، "اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته شده بر عملکرد پروار، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه ای در بره های نر افشاری"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 6، شماره 3 (1397): 83-96. magiran.com/p1945262
davoud aliyari, akbar Taghizade, hamid amanlou, ali hosseinkhani, hamid mohamadzade , "Effect of replacement Soybean meal with crud, extruded and roasted full-fat soybean on fattening performance, rumen parameters, apparent digestibility and feeding behaviors in Afshari male lambs", Journal of Ruminant Research 6, no.3 (2018): 83-96. magiran.com/p1945262
داود علیاری ، اکبر تقی زاده، حمید امانلو، علی حسین خانی، حمید محمدزاده، (1397). 'اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته شده بر عملکرد پروار، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه ای در بره های نر افشاری'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(3)، صص.83-96. magiran.com/p1945262
davoud aliyari, akbar Taghizade, hamid amanlou, ali hosseinkhani, hamid mohamadzade , (2018). 'Effect of replacement Soybean meal with crud, extruded and roasted full-fat soybean on fattening performance, rumen parameters, apparent digestibility and feeding behaviors in Afshari male lambs', Journal of Ruminant Research, 6(3), pp.83-96. magiran.com/p1945262
داود علیاری ؛ اکبر تقی زاده؛ حمید امانلو؛ علی حسین خانی؛ حمید محمدزاده. "اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته شده بر عملکرد پروار، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه ای در بره های نر افشاری". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6 ،3 ، 1397، 83-96. magiran.com/p1945262
davoud aliyari; akbar Taghizade; hamid amanlou; ali hosseinkhani; hamid mohamadzade . "Effect of replacement Soybean meal with crud, extruded and roasted full-fat soybean on fattening performance, rumen parameters, apparent digestibility and feeding behaviors in Afshari male lambs", Journal of Ruminant Research, 6, 3, 2018, 83-96. magiran.com/p1945262
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال