ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالحکیم توغدری ، تقی قورچی، محمد اسدی، (1397). تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش های دالاق، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(3)، 71-82. magiran.com/p1945264
Abdolhakim Toghdory, Taghi Ghoorchi, mohammad Asadi , (2018). The effect of different levels of maize bran on performance, nutrient digestibility and ruminal behavior of Dalagh ewes, Journal of Ruminant Research, 6(3), 71-82. magiran.com/p1945264
عبدالحکیم توغدری ، تقی قورچی، محمد اسدی، تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش های دالاق. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1397؛ 6(3): 71-82. magiran.com/p1945264
Abdolhakim Toghdory, Taghi Ghoorchi, mohammad Asadi , The effect of different levels of maize bran on performance, nutrient digestibility and ruminal behavior of Dalagh ewes, Journal of Ruminant Research, 2018; 6(3): 71-82. magiran.com/p1945264
عبدالحکیم توغدری ، تقی قورچی، محمد اسدی، "تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش های دالاق"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 6، شماره 3 (1397): 71-82. magiran.com/p1945264
Abdolhakim Toghdory, Taghi Ghoorchi, mohammad Asadi , "The effect of different levels of maize bran on performance, nutrient digestibility and ruminal behavior of Dalagh ewes", Journal of Ruminant Research 6, no.3 (2018): 71-82. magiran.com/p1945264
عبدالحکیم توغدری ، تقی قورچی، محمد اسدی، (1397). 'تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش های دالاق'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(3)، صص.71-82. magiran.com/p1945264
Abdolhakim Toghdory, Taghi Ghoorchi, mohammad Asadi , (2018). 'The effect of different levels of maize bran on performance, nutrient digestibility and ruminal behavior of Dalagh ewes', Journal of Ruminant Research, 6(3), pp.71-82. magiran.com/p1945264
عبدالحکیم توغدری ؛ تقی قورچی؛ محمد اسدی. "تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش های دالاق". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6 ،3 ، 1397، 71-82. magiran.com/p1945264
Abdolhakim Toghdory; Taghi Ghoorchi; mohammad Asadi . "The effect of different levels of maize bran on performance, nutrient digestibility and ruminal behavior of Dalagh ewes", Journal of Ruminant Research, 6, 3, 2018, 71-82. magiran.com/p1945264
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال