ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال ستاروند، رضا سید شریفی، آزاده بوستان ، نعمت هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی، (1397). بررسی دستاورد ژنتیکی حاصل از به کار بردن اسپرم تعیین جنسیت شده در تکنیک انتقال جنین در جمعیت گاو شیری، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(3)، 1-11. magiran.com/p1945275
Jamal Sattarvand, Reza Seyed sharifi, Azade Boustan, Nemat Hedayat, Evrigh, Jamal Seifdavati , (2018). Investigating the genetic gain resulted from use of sexed sorted semen in embryo transfer program in dairy cattle, Journal of Ruminant Research, 6(3), 1-11. magiran.com/p1945275
جمال ستاروند، رضا سید شریفی، آزاده بوستان ، نعمت هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی، بررسی دستاورد ژنتیکی حاصل از به کار بردن اسپرم تعیین جنسیت شده در تکنیک انتقال جنین در جمعیت گاو شیری. مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 1397؛ 6(3): 1-11. magiran.com/p1945275
Jamal Sattarvand, Reza Seyed sharifi, Azade Boustan, Nemat Hedayat, Evrigh, Jamal Seifdavati , Investigating the genetic gain resulted from use of sexed sorted semen in embryo transfer program in dairy cattle, Journal of Ruminant Research, 2018; 6(3): 1-11. magiran.com/p1945275
جمال ستاروند، رضا سید شریفی، آزاده بوستان ، نعمت هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی، "بررسی دستاورد ژنتیکی حاصل از به کار بردن اسپرم تعیین جنسیت شده در تکنیک انتقال جنین در جمعیت گاو شیری"، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان 6، شماره 3 (1397): 1-11. magiran.com/p1945275
Jamal Sattarvand, Reza Seyed sharifi, Azade Boustan, Nemat Hedayat, Evrigh, Jamal Seifdavati , "Investigating the genetic gain resulted from use of sexed sorted semen in embryo transfer program in dairy cattle", Journal of Ruminant Research 6, no.3 (2018): 1-11. magiran.com/p1945275
جمال ستاروند، رضا سید شریفی، آزاده بوستان ، نعمت هدایت ایوریق، جمال سیف دواتی، (1397). 'بررسی دستاورد ژنتیکی حاصل از به کار بردن اسپرم تعیین جنسیت شده در تکنیک انتقال جنین در جمعیت گاو شیری'، مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6(3)، صص.1-11. magiran.com/p1945275
Jamal Sattarvand, Reza Seyed sharifi, Azade Boustan, Nemat Hedayat, Evrigh, Jamal Seifdavati , (2018). 'Investigating the genetic gain resulted from use of sexed sorted semen in embryo transfer program in dairy cattle', Journal of Ruminant Research, 6(3), pp.1-11. magiran.com/p1945275
جمال ستاروند؛ رضا سید شریفی؛ آزاده بوستان ؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی. "بررسی دستاورد ژنتیکی حاصل از به کار بردن اسپرم تعیین جنسیت شده در تکنیک انتقال جنین در جمعیت گاو شیری". مجله پژوهش در نشخوار کنندگان، 6 ،3 ، 1397، 1-11. magiran.com/p1945275
Jamal Sattarvand; Reza Seyed sharifi; Azade Boustan; Nemat Hedayat; Evrigh; Jamal Seifdavati . "Investigating the genetic gain resulted from use of sexed sorted semen in embryo transfer program in dairy cattle", Journal of Ruminant Research, 6, 3, 2018, 1-11. magiran.com/p1945275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال