ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میر محمد جلالی ، شادمان نعمتی، فاطمه نظام دوست، هدیه رمضانی، (1397). بررسی فراوانی رینیت آلرژیک و بیماری های همراه با آن در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر رشت، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(170)، 194-199. magiran.com/p1945282
Mir Mohammad Jalali , Shadman Nemati, Fatemeh Nezamdoust, Hedieh Ramezani, (2019). Frequency of Allergic Rhinitis and Its Comorbidities in Patients Attending Rasht Amiralmomenin Hospital in Rasht, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(170), 194-199. magiran.com/p1945282
میر محمد جلالی ، شادمان نعمتی، فاطمه نظام دوست، هدیه رمضانی، بررسی فراوانی رینیت آلرژیک و بیماری های همراه با آن در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1397؛ 28(170): 194-199. magiran.com/p1945282
Mir Mohammad Jalali , Shadman Nemati, Fatemeh Nezamdoust, Hedieh Ramezani, Frequency of Allergic Rhinitis and Its Comorbidities in Patients Attending Rasht Amiralmomenin Hospital in Rasht, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2019; 28(170): 194-199. magiran.com/p1945282
میر محمد جلالی ، شادمان نعمتی، فاطمه نظام دوست، هدیه رمضانی، "بررسی فراوانی رینیت آلرژیک و بیماری های همراه با آن در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر رشت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 28، شماره 170 (1397): 194-199. magiran.com/p1945282
Mir Mohammad Jalali , Shadman Nemati, Fatemeh Nezamdoust, Hedieh Ramezani, " Frequency of Allergic Rhinitis and Its Comorbidities in Patients Attending Rasht Amiralmomenin Hospital in Rasht", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 28, no.170 (2019): 194-199. magiran.com/p1945282
میر محمد جلالی ، شادمان نعمتی، فاطمه نظام دوست، هدیه رمضانی، (1397). 'بررسی فراوانی رینیت آلرژیک و بیماری های همراه با آن در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر رشت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28(170)، صص.194-199. magiran.com/p1945282
Mir Mohammad Jalali , Shadman Nemati, Fatemeh Nezamdoust, Hedieh Ramezani, (2019). ' Frequency of Allergic Rhinitis and Its Comorbidities in Patients Attending Rasht Amiralmomenin Hospital in Rasht', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28(170), pp.194-199. magiran.com/p1945282
میر محمد جلالی ؛ شادمان نعمتی؛ فاطمه نظام دوست؛ هدیه رمضانی. "بررسی فراوانی رینیت آلرژیک و بیماری های همراه با آن در مراجعین به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهر رشت". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 28 ،170 ، 1397، 194-199. magiran.com/p1945282
Mir Mohammad Jalali ; Shadman Nemati; Fatemeh Nezamdoust; Hedieh Ramezani. " Frequency of Allergic Rhinitis and Its Comorbidities in Patients Attending Rasht Amiralmomenin Hospital in Rasht", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 28, 170, 2019, 194-199. magiran.com/p1945282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال