ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم ارسخان، مسعود ریسمانچیان ، حسین شهنازی، (1397). ارزیابی تاثیر آموزش اثربخش با تکنیک بازی بر توانمندسازی بهورزان شهرستان یزد در زمینه ارگونومی، مجله تحقیقات نظام سلامت، 14(4)، 425-431. magiran.com/p1945297
Maryam Oroskhan, Masoud Rismanchian , Hossein Shahnazi, (2019). The Survey of Training with Game Technique on the Empowerment of Health Care Providers in Yazd City in the Field of Ergonomics, Journal of Health System Research, 14(4), 425-431. magiran.com/p1945297
مریم ارسخان، مسعود ریسمانچیان ، حسین شهنازی، ارزیابی تاثیر آموزش اثربخش با تکنیک بازی بر توانمندسازی بهورزان شهرستان یزد در زمینه ارگونومی. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1397؛ 14(4): 425-431. magiran.com/p1945297
Maryam Oroskhan, Masoud Rismanchian , Hossein Shahnazi, The Survey of Training with Game Technique on the Empowerment of Health Care Providers in Yazd City in the Field of Ergonomics, Journal of Health System Research, 2019; 14(4): 425-431. magiran.com/p1945297
مریم ارسخان، مسعود ریسمانچیان ، حسین شهنازی، "ارزیابی تاثیر آموزش اثربخش با تکنیک بازی بر توانمندسازی بهورزان شهرستان یزد در زمینه ارگونومی"، مجله تحقیقات نظام سلامت 14، شماره 4 (1397): 425-431. magiran.com/p1945297
Maryam Oroskhan, Masoud Rismanchian , Hossein Shahnazi, "The Survey of Training with Game Technique on the Empowerment of Health Care Providers in Yazd City in the Field of Ergonomics", Journal of Health System Research 14, no.4 (2019): 425-431. magiran.com/p1945297
مریم ارسخان، مسعود ریسمانچیان ، حسین شهنازی، (1397). 'ارزیابی تاثیر آموزش اثربخش با تکنیک بازی بر توانمندسازی بهورزان شهرستان یزد در زمینه ارگونومی'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 14(4)، صص.425-431. magiran.com/p1945297
Maryam Oroskhan, Masoud Rismanchian , Hossein Shahnazi, (2019). 'The Survey of Training with Game Technique on the Empowerment of Health Care Providers in Yazd City in the Field of Ergonomics', Journal of Health System Research, 14(4), pp.425-431. magiran.com/p1945297
مریم ارسخان؛ مسعود ریسمانچیان ؛ حسین شهنازی. "ارزیابی تاثیر آموزش اثربخش با تکنیک بازی بر توانمندسازی بهورزان شهرستان یزد در زمینه ارگونومی". مجله تحقیقات نظام سلامت، 14 ،4 ، 1397، 425-431. magiran.com/p1945297
Maryam Oroskhan; Masoud Rismanchian ; Hossein Shahnazi. "The Survey of Training with Game Technique on the Empowerment of Health Care Providers in Yazd City in the Field of Ergonomics", Journal of Health System Research, 14, 4, 2019, 425-431. magiran.com/p1945297
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال