ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر حسین بقایی ، رضا جعفری نیا، (1397). ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سلامت انسان در خاک های سطحی اطراف کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه، مجله تحقیقات نظام سلامت، 14(4)، 432-437. magiran.com/p1945300
Amir Hossein Baghaie , Reza Jafarinia, (2019). Risk Assessment of Pb and Cd on Human Health in Surface Soil around Esfahan Steel Company and Mobarakeh Steel Complex, Journal of Health System Research, 14(4), 432-437. magiran.com/p1945300
امیر حسین بقایی ، رضا جعفری نیا، ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سلامت انسان در خاک های سطحی اطراف کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه. مجله تحقیقات نظام سلامت، 1397؛ 14(4): 432-437. magiran.com/p1945300
Amir Hossein Baghaie , Reza Jafarinia, Risk Assessment of Pb and Cd on Human Health in Surface Soil around Esfahan Steel Company and Mobarakeh Steel Complex, Journal of Health System Research, 2019; 14(4): 432-437. magiran.com/p1945300
امیر حسین بقایی ، رضا جعفری نیا، "ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سلامت انسان در خاک های سطحی اطراف کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه"، مجله تحقیقات نظام سلامت 14، شماره 4 (1397): 432-437. magiran.com/p1945300
Amir Hossein Baghaie , Reza Jafarinia, "Risk Assessment of Pb and Cd on Human Health in Surface Soil around Esfahan Steel Company and Mobarakeh Steel Complex", Journal of Health System Research 14, no.4 (2019): 432-437. magiran.com/p1945300
امیر حسین بقایی ، رضا جعفری نیا، (1397). 'ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سلامت انسان در خاک های سطحی اطراف کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه'، مجله تحقیقات نظام سلامت، 14(4)، صص.432-437. magiran.com/p1945300
Amir Hossein Baghaie , Reza Jafarinia, (2019). 'Risk Assessment of Pb and Cd on Human Health in Surface Soil around Esfahan Steel Company and Mobarakeh Steel Complex', Journal of Health System Research, 14(4), pp.432-437. magiran.com/p1945300
امیر حسین بقایی ؛ رضا جعفری نیا. "ارزیابی خطر سرب و کادمیوم بر سلامت انسان در خاک های سطحی اطراف کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه". مجله تحقیقات نظام سلامت، 14 ،4 ، 1397، 432-437. magiran.com/p1945300
Amir Hossein Baghaie ; Reza Jafarinia. "Risk Assessment of Pb and Cd on Human Health in Surface Soil around Esfahan Steel Company and Mobarakeh Steel Complex", Journal of Health System Research, 14, 4, 2019, 432-437. magiran.com/p1945300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال