ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعلی حسینی خامنه ای، (1396). موضوع شناسی غناء، فصلنامه فقه اهل بیت، 23(92)، 5-39. magiran.com/p1945381
Sayyid Ali Husayni Khamenei , (2018). Identifying the Subject Matter of Ghina’, Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 23(92), 5-39. magiran.com/p1945381
سیدعلی حسینی خامنه ای، موضوع شناسی غناء. فصلنامه فقه اهل بیت، 1396؛ 23(92): 5-39. magiran.com/p1945381
Sayyid Ali Husayni Khamenei , Identifying the Subject Matter of Ghina’, Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 2018; 23(92): 5-39. magiran.com/p1945381
سیدعلی حسینی خامنه ای، "موضوع شناسی غناء"، فصلنامه فقه اهل بیت 23، شماره 92 (1396): 5-39. magiran.com/p1945381
Sayyid Ali Husayni Khamenei , "Identifying the Subject Matter of Ghina’", Fiqh - e - Ahl - e - Bait 23, no.92 (2018): 5-39. magiran.com/p1945381
سیدعلی حسینی خامنه ای، (1396). 'موضوع شناسی غناء'، فصلنامه فقه اهل بیت، 23(92)، صص.5-39. magiran.com/p1945381
Sayyid Ali Husayni Khamenei , (2018). 'Identifying the Subject Matter of Ghina’', Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 23(92), pp.5-39. magiran.com/p1945381
سیدعلی حسینی خامنه ای. "موضوع شناسی غناء". فصلنامه فقه اهل بیت، 23 ،92 ، 1396، 5-39. magiran.com/p1945381
Sayyid Ali Husayni Khamenei . "Identifying the Subject Matter of Ghina’", Fiqh - e - Ahl - e - Bait, 23, 92, 2018, 5-39. magiran.com/p1945381
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال