ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه محمدی نافچی، حمید محمدی آذرم، وحید یاوری، امیرپرویز سلاطی، نسیم زنگویی، (1397). فعالیت آنزیم های گوارشی، ترکیبات بدن و شاخص های بیوشیمیایی خون در ماهیان جوان بنی تغذیه شده با مخمر نانوایی و سویا، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 6(3)، 129-142. magiran.com/p1945639
fatemeh mohammadi naghchi, hamid mohammadi azarm, vahid yavari, amirparviz salati, nasim zangoee, (2018). Digestive enzymes activity, body composition and biochemical blood factor of juvenile binni fish fed soybean meal and baker's yeast, Journal of Applied Ichthyological Research, 6(3), 129-142. magiran.com/p1945639
فاطمه محمدی نافچی، حمید محمدی آذرم، وحید یاوری، امیرپرویز سلاطی، نسیم زنگویی، فعالیت آنزیم های گوارشی، ترکیبات بدن و شاخص های بیوشیمیایی خون در ماهیان جوان بنی تغذیه شده با مخمر نانوایی و سویا. نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 1397؛ 6(3): 129-142. magiran.com/p1945639
fatemeh mohammadi naghchi, hamid mohammadi azarm, vahid yavari, amirparviz salati, nasim zangoee, Digestive enzymes activity, body composition and biochemical blood factor of juvenile binni fish fed soybean meal and baker's yeast, Journal of Applied Ichthyological Research, 2018; 6(3): 129-142. magiran.com/p1945639
فاطمه محمدی نافچی، حمید محمدی آذرم، وحید یاوری، امیرپرویز سلاطی، نسیم زنگویی، "فعالیت آنزیم های گوارشی، ترکیبات بدن و شاخص های بیوشیمیایی خون در ماهیان جوان بنی تغذیه شده با مخمر نانوایی و سویا"، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی 6، شماره 3 (1397): 129-142. magiran.com/p1945639
fatemeh mohammadi naghchi, hamid mohammadi azarm, vahid yavari, amirparviz salati, nasim zangoee, " Digestive enzymes activity, body composition and biochemical blood factor of juvenile binni fish fed soybean meal and baker's yeast", Journal of Applied Ichthyological Research 6, no.3 (2018): 129-142. magiran.com/p1945639
فاطمه محمدی نافچی، حمید محمدی آذرم، وحید یاوری، امیرپرویز سلاطی، نسیم زنگویی، (1397). 'فعالیت آنزیم های گوارشی، ترکیبات بدن و شاخص های بیوشیمیایی خون در ماهیان جوان بنی تغذیه شده با مخمر نانوایی و سویا'، نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 6(3)، صص.129-142. magiran.com/p1945639
fatemeh mohammadi naghchi, hamid mohammadi azarm, vahid yavari, amirparviz salati, nasim zangoee, (2018). ' Digestive enzymes activity, body composition and biochemical blood factor of juvenile binni fish fed soybean meal and baker's yeast', Journal of Applied Ichthyological Research, 6(3), pp.129-142. magiran.com/p1945639
فاطمه محمدی نافچی؛ حمید محمدی آذرم؛ وحید یاوری؛ امیرپرویز سلاطی؛ نسیم زنگویی. "فعالیت آنزیم های گوارشی، ترکیبات بدن و شاخص های بیوشیمیایی خون در ماهیان جوان بنی تغذیه شده با مخمر نانوایی و سویا". نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 6 ،3 ، 1397، 129-142. magiran.com/p1945639
fatemeh mohammadi naghchi; hamid mohammadi azarm; vahid yavari; amirparviz salati; nasim zangoee. " Digestive enzymes activity, body composition and biochemical blood factor of juvenile binni fish fed soybean meal and baker's yeast", Journal of Applied Ichthyological Research, 6, 3, 2018, 129-142. magiran.com/p1945639
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال