ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد نظریان فیروزآبادی، اعظم بدرحداد، علی شیخیان، (1397). همسانه سازی و بیان یک پپتید ضد میکروبی امیگانان در توتون و سیب زمینی برای مقابله با میکروب های بیماریزای انسانی، فصلنامه یافته، 20(4)، 14-29. magiran.com/p1945727
Farhad Nazarian, Firouzabadi , Azam Badr Hadad, Ali Sheikhian, (2019). Cloning and in planta expression of an omiganan antimicrobial peptide in tobacco and potato plants to control the growth of human bacterial pathogens, Yafteh, 20(4), 14-29. magiran.com/p1945727
فرهاد نظریان فیروزآبادی، اعظم بدرحداد، علی شیخیان، همسانه سازی و بیان یک پپتید ضد میکروبی امیگانان در توتون و سیب زمینی برای مقابله با میکروب های بیماریزای انسانی. فصلنامه یافته، 1397؛ 20(4): 14-29. magiran.com/p1945727
Farhad Nazarian, Firouzabadi , Azam Badr Hadad, Ali Sheikhian, Cloning and in planta expression of an omiganan antimicrobial peptide in tobacco and potato plants to control the growth of human bacterial pathogens, Yafteh, 2019; 20(4): 14-29. magiran.com/p1945727
فرهاد نظریان فیروزآبادی، اعظم بدرحداد، علی شیخیان، "همسانه سازی و بیان یک پپتید ضد میکروبی امیگانان در توتون و سیب زمینی برای مقابله با میکروب های بیماریزای انسانی"، فصلنامه یافته 20، شماره 4 (1397): 14-29. magiran.com/p1945727
Farhad Nazarian, Firouzabadi , Azam Badr Hadad, Ali Sheikhian, " Cloning and in planta expression of an omiganan antimicrobial peptide in tobacco and potato plants to control the growth of human bacterial pathogens", Yafteh 20, no.4 (2019): 14-29. magiran.com/p1945727
فرهاد نظریان فیروزآبادی، اعظم بدرحداد، علی شیخیان، (1397). 'همسانه سازی و بیان یک پپتید ضد میکروبی امیگانان در توتون و سیب زمینی برای مقابله با میکروب های بیماریزای انسانی'، فصلنامه یافته، 20(4)، صص.14-29. magiran.com/p1945727
Farhad Nazarian, Firouzabadi , Azam Badr Hadad, Ali Sheikhian, (2019). ' Cloning and in planta expression of an omiganan antimicrobial peptide in tobacco and potato plants to control the growth of human bacterial pathogens', Yafteh, 20(4), pp.14-29. magiran.com/p1945727
فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ اعظم بدرحداد؛ علی شیخیان. "همسانه سازی و بیان یک پپتید ضد میکروبی امیگانان در توتون و سیب زمینی برای مقابله با میکروب های بیماریزای انسانی". فصلنامه یافته، 20 ،4 ، 1397، 14-29. magiran.com/p1945727
Farhad Nazarian; Firouzabadi ; Azam Badr Hadad; Ali Sheikhian. " Cloning and in planta expression of an omiganan antimicrobial peptide in tobacco and potato plants to control the growth of human bacterial pathogens", Yafteh, 20, 4, 2019, 14-29. magiran.com/p1945727
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال