ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا دهقانی بیدگلی، (1397). بررسی تغییرات فصلی اسانس گونه درمنه (Artemisa sieberi Besser) و تاثیر آن بر رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی منطقه گلچکان کاشان، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 7(21)، 1-12. magiran.com/p1945918
Reza Dehghani Bidgoli , (2019). Investigation of Seasonal Changes in the Essential oil of Artemisia sieberi Besser and its Effect in the Livestock Grazing Behavior in the Steppes Rangeland of Golchakan Region of Kashan, Desert Ecosystem Engineering Journal, 7(21), 1-12. magiran.com/p1945918
رضا دهقانی بیدگلی، بررسی تغییرات فصلی اسانس گونه درمنه (Artemisa sieberi Besser) و تاثیر آن بر رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی منطقه گلچکان کاشان. نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1397؛ 7(21): 1-12. magiran.com/p1945918
Reza Dehghani Bidgoli , Investigation of Seasonal Changes in the Essential oil of Artemisia sieberi Besser and its Effect in the Livestock Grazing Behavior in the Steppes Rangeland of Golchakan Region of Kashan, Desert Ecosystem Engineering Journal, 2019; 7(21): 1-12. magiran.com/p1945918
رضا دهقانی بیدگلی، "بررسی تغییرات فصلی اسانس گونه درمنه (Artemisa sieberi Besser) و تاثیر آن بر رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی منطقه گلچکان کاشان"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 7، شماره 21 (1397): 1-12. magiran.com/p1945918
Reza Dehghani Bidgoli , " Investigation of Seasonal Changes in the Essential oil of Artemisia sieberi Besser and its Effect in the Livestock Grazing Behavior in the Steppes Rangeland of Golchakan Region of Kashan", Desert Ecosystem Engineering Journal 7, no.21 (2019): 1-12. magiran.com/p1945918
رضا دهقانی بیدگلی، (1397). 'بررسی تغییرات فصلی اسانس گونه درمنه (Artemisa sieberi Besser) و تاثیر آن بر رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی منطقه گلچکان کاشان'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 7(21)، صص.1-12. magiran.com/p1945918
Reza Dehghani Bidgoli , (2019). ' Investigation of Seasonal Changes in the Essential oil of Artemisia sieberi Besser and its Effect in the Livestock Grazing Behavior in the Steppes Rangeland of Golchakan Region of Kashan', Desert Ecosystem Engineering Journal, 7(21), pp.1-12. magiran.com/p1945918
رضا دهقانی بیدگلی. "بررسی تغییرات فصلی اسانس گونه درمنه (Artemisa sieberi Besser) و تاثیر آن بر رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی منطقه گلچکان کاشان". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 7 ،21 ، 1397، 1-12. magiran.com/p1945918
Reza Dehghani Bidgoli . " Investigation of Seasonal Changes in the Essential oil of Artemisia sieberi Besser and its Effect in the Livestock Grazing Behavior in the Steppes Rangeland of Golchakan Region of Kashan", Desert Ecosystem Engineering Journal, 7, 21, 2019, 1-12. magiran.com/p1945918
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال