ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه قیطاسی، علی محمدیان بهبهانی، محسن حسینعلی زاده، حمیدرضا عسگری، (1397). تجزیه و تحلیل مقایسه ای خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در فرسایش پذیری انواع پوسته های بیابانی (مطالعه موردی: تپه ماهورهای حاشیه دریاچه آجی گل- استان گلستان)، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 7(21)، 33-44. magiran.com/p1945923
Fatemeh Gheytasi, Ali Mohammadian Behbahani , Mohsen Hosseinalizadeh, Hamid Reza Asgari, (2019). Comparative analysis of soil physico-chemical properties in erodibility of various desert crusts (Case study: hills around Aji-Gol lake, Golestan province, Iran), Desert Ecosystem Engineering Journal, 7(21), 33-44. magiran.com/p1945923
فاطمه قیطاسی، علی محمدیان بهبهانی، محسن حسینعلی زاده، حمیدرضا عسگری، تجزیه و تحلیل مقایسه ای خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در فرسایش پذیری انواع پوسته های بیابانی (مطالعه موردی: تپه ماهورهای حاشیه دریاچه آجی گل- استان گلستان). نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 1397؛ 7(21): 33-44. magiran.com/p1945923
Fatemeh Gheytasi, Ali Mohammadian Behbahani , Mohsen Hosseinalizadeh, Hamid Reza Asgari, Comparative analysis of soil physico-chemical properties in erodibility of various desert crusts (Case study: hills around Aji-Gol lake, Golestan province, Iran), Desert Ecosystem Engineering Journal, 2019; 7(21): 33-44. magiran.com/p1945923
فاطمه قیطاسی، علی محمدیان بهبهانی، محسن حسینعلی زاده، حمیدرضا عسگری، "تجزیه و تحلیل مقایسه ای خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در فرسایش پذیری انواع پوسته های بیابانی (مطالعه موردی: تپه ماهورهای حاشیه دریاچه آجی گل- استان گلستان)"، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان 7، شماره 21 (1397): 33-44. magiran.com/p1945923
Fatemeh Gheytasi, Ali Mohammadian Behbahani , Mohsen Hosseinalizadeh, Hamid Reza Asgari, " Comparative analysis of soil physico-chemical properties in erodibility of various desert crusts (Case study: hills around Aji-Gol lake, Golestan province, Iran)", Desert Ecosystem Engineering Journal 7, no.21 (2019): 33-44. magiran.com/p1945923
فاطمه قیطاسی، علی محمدیان بهبهانی، محسن حسینعلی زاده، حمیدرضا عسگری، (1397). 'تجزیه و تحلیل مقایسه ای خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در فرسایش پذیری انواع پوسته های بیابانی (مطالعه موردی: تپه ماهورهای حاشیه دریاچه آجی گل- استان گلستان)'، نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 7(21)، صص.33-44. magiran.com/p1945923
Fatemeh Gheytasi, Ali Mohammadian Behbahani , Mohsen Hosseinalizadeh, Hamid Reza Asgari, (2019). ' Comparative analysis of soil physico-chemical properties in erodibility of various desert crusts (Case study: hills around Aji-Gol lake, Golestan province, Iran)', Desert Ecosystem Engineering Journal, 7(21), pp.33-44. magiran.com/p1945923
فاطمه قیطاسی؛ علی محمدیان بهبهانی؛ محسن حسینعلی زاده؛ حمیدرضا عسگری. "تجزیه و تحلیل مقایسه ای خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در فرسایش پذیری انواع پوسته های بیابانی (مطالعه موردی: تپه ماهورهای حاشیه دریاچه آجی گل- استان گلستان)". نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، 7 ،21 ، 1397، 33-44. magiran.com/p1945923
Fatemeh Gheytasi; Ali Mohammadian Behbahani ; Mohsen Hosseinalizadeh; Hamid Reza Asgari. " Comparative analysis of soil physico-chemical properties in erodibility of various desert crusts (Case study: hills around Aji-Gol lake, Golestan province, Iran)", Desert Ecosystem Engineering Journal, 7, 21, 2019, 33-44. magiran.com/p1945923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال