ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آقا محمد پاخیره زن، مریم راه بانی، حسین ملکوتی، (1397). ارزیابی الگوی امواج تحت تاثیر باد موسمی در شمال غرب خلیج فارس با استفاده از شبیه سازی همزمان جو و موج، فصلنامه اقیانوس شناسی، 9(36)، 1-11. magiran.com/p1945985
Mohammad Pakhirehzan Mr, Maryam Rahbani Dr. , Hossein Malakooti Dr., (2019). Evaluating the pattern of monsoon wind generated wave in the Northwest of the Persian Gulf using coupled atmospheric and wave model, Journal of Oceanography, 9(36), 1-11. magiran.com/p1945985
آقا محمد پاخیره زن، مریم راه بانی، حسین ملکوتی، ارزیابی الگوی امواج تحت تاثیر باد موسمی در شمال غرب خلیج فارس با استفاده از شبیه سازی همزمان جو و موج. فصلنامه اقیانوس شناسی، 1397؛ 9(36): 1-11. magiran.com/p1945985
Mohammad Pakhirehzan Mr, Maryam Rahbani Dr. , Hossein Malakooti Dr., Evaluating the pattern of monsoon wind generated wave in the Northwest of the Persian Gulf using coupled atmospheric and wave model, Journal of Oceanography, 2019; 9(36): 1-11. magiran.com/p1945985
آقا محمد پاخیره زن، مریم راه بانی، حسین ملکوتی، "ارزیابی الگوی امواج تحت تاثیر باد موسمی در شمال غرب خلیج فارس با استفاده از شبیه سازی همزمان جو و موج"، فصلنامه اقیانوس شناسی 9، شماره 36 (1397): 1-11. magiran.com/p1945985
Mohammad Pakhirehzan Mr, Maryam Rahbani Dr. , Hossein Malakooti Dr., " Evaluating the pattern of monsoon wind generated wave in the Northwest of the Persian Gulf using coupled atmospheric and wave model", Journal of Oceanography 9, no.36 (2019): 1-11. magiran.com/p1945985
آقا محمد پاخیره زن، مریم راه بانی، حسین ملکوتی، (1397). 'ارزیابی الگوی امواج تحت تاثیر باد موسمی در شمال غرب خلیج فارس با استفاده از شبیه سازی همزمان جو و موج'، فصلنامه اقیانوس شناسی، 9(36)، صص.1-11. magiran.com/p1945985
Mohammad Pakhirehzan Mr, Maryam Rahbani Dr. , Hossein Malakooti Dr., (2019). ' Evaluating the pattern of monsoon wind generated wave in the Northwest of the Persian Gulf using coupled atmospheric and wave model', Journal of Oceanography, 9(36), pp.1-11. magiran.com/p1945985
آقا محمد پاخیره زن؛ مریم راه بانی؛ حسین ملکوتی. "ارزیابی الگوی امواج تحت تاثیر باد موسمی در شمال غرب خلیج فارس با استفاده از شبیه سازی همزمان جو و موج". فصلنامه اقیانوس شناسی، 9 ،36 ، 1397، 1-11. magiran.com/p1945985
Mohammad Pakhirehzan Mr; Maryam Rahbani Dr. ; Hossein Malakooti Dr.. " Evaluating the pattern of monsoon wind generated wave in the Northwest of the Persian Gulf using coupled atmospheric and wave model", Journal of Oceanography, 9, 36, 2019, 1-11. magiran.com/p1945985
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال