ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی صفی ، آتنا ویسی، رستم گل محمدی، آذر سلطانی، (1397). ارزیابی ویژگی های کیفیت خواب و خواب آلودگی کارکنان و ارتباط آن با پارامترهای مرتبط با منابع نوری مورد استفاده در اتاق کار، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(4)، 241-250. magiran.com/p1945996
M. safi, A. Veisi, R. Golmohammadi, A. Soltani, (2019). Evaluation of sleep quality and sleepiness characteristics of the staff and its relationship with the light source parameters used in the work room, Journal of Color Science and Technology, 12(4), 241-250. magiran.com/p1945996
مهدی صفی ، آتنا ویسی، رستم گل محمدی، آذر سلطانی، ارزیابی ویژگی های کیفیت خواب و خواب آلودگی کارکنان و ارتباط آن با پارامترهای مرتبط با منابع نوری مورد استفاده در اتاق کار. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1397؛ 12(4): 241-250. magiran.com/p1945996
M. safi, A. Veisi, R. Golmohammadi, A. Soltani, Evaluation of sleep quality and sleepiness characteristics of the staff and its relationship with the light source parameters used in the work room, Journal of Color Science and Technology, 2019; 12(4): 241-250. magiran.com/p1945996
مهدی صفی ، آتنا ویسی، رستم گل محمدی، آذر سلطانی، "ارزیابی ویژگی های کیفیت خواب و خواب آلودگی کارکنان و ارتباط آن با پارامترهای مرتبط با منابع نوری مورد استفاده در اتاق کار"، نشریه علوم و فناوری رنگ 12، شماره 4 (1397): 241-250. magiran.com/p1945996
M. safi, A. Veisi, R. Golmohammadi, A. Soltani, "Evaluation of sleep quality and sleepiness characteristics of the staff and its relationship with the light source parameters used in the work room", Journal of Color Science and Technology 12, no.4 (2019): 241-250. magiran.com/p1945996
مهدی صفی ، آتنا ویسی، رستم گل محمدی، آذر سلطانی، (1397). 'ارزیابی ویژگی های کیفیت خواب و خواب آلودگی کارکنان و ارتباط آن با پارامترهای مرتبط با منابع نوری مورد استفاده در اتاق کار'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 12(4)، صص.241-250. magiran.com/p1945996
M. safi, A. Veisi, R. Golmohammadi, A. Soltani, (2019). 'Evaluation of sleep quality and sleepiness characteristics of the staff and its relationship with the light source parameters used in the work room', Journal of Color Science and Technology, 12(4), pp.241-250. magiran.com/p1945996
مهدی صفی ؛ آتنا ویسی؛ رستم گل محمدی؛ آذر سلطانی. "ارزیابی ویژگی های کیفیت خواب و خواب آلودگی کارکنان و ارتباط آن با پارامترهای مرتبط با منابع نوری مورد استفاده در اتاق کار". نشریه علوم و فناوری رنگ، 12 ،4 ، 1397، 241-250. magiran.com/p1945996
M. safi; A. Veisi; R. Golmohammadi; A. Soltani. "Evaluation of sleep quality and sleepiness characteristics of the staff and its relationship with the light source parameters used in the work room", Journal of Color Science and Technology, 12, 4, 2019, 241-250. magiran.com/p1945996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال