ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی عباسیان، مهدی ناخدایی زاده، شمس الدین نامجو، زهرا خلیلی، لیلا جهانگیری، رضا فدای وطن، حسین مطلبی ، (1397). علل اقامت زنان در سرای سالمندان شهر تبریز: تحلیل محتوا، فصلنامه سالمند، 13(51)، 406-417. magiran.com/p1946049
Mehdi Abbasian , Mehdi Nakhodaeezah , Shamsedin Namjoo , Zahra Khalili , Leila Jahangiry , Reza Fadayevatan , Hossein Matlabi , (2019). Reasons for Nursing Home Placement of Older Women in Tabriz, Iran: A Content Analysis, Iranian Journal of Ageing, 13(51), 406-417. magiran.com/p1946049
مهدی عباسیان، مهدی ناخدایی زاده، شمس الدین نامجو، زهرا خلیلی، لیلا جهانگیری، رضا فدای وطن، حسین مطلبی ، علل اقامت زنان در سرای سالمندان شهر تبریز: تحلیل محتوا. فصلنامه سالمند، 1397؛ 13(51): 406-417. magiran.com/p1946049
Mehdi Abbasian , Mehdi Nakhodaeezah , Shamsedin Namjoo , Zahra Khalili , Leila Jahangiry , Reza Fadayevatan , Hossein Matlabi , Reasons for Nursing Home Placement of Older Women in Tabriz, Iran: A Content Analysis, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(51): 406-417. magiran.com/p1946049
مهدی عباسیان، مهدی ناخدایی زاده، شمس الدین نامجو، زهرا خلیلی، لیلا جهانگیری، رضا فدای وطن، حسین مطلبی ، "علل اقامت زنان در سرای سالمندان شهر تبریز: تحلیل محتوا"، فصلنامه سالمند 13، شماره 51 (1397): 406-417. magiran.com/p1946049
Mehdi Abbasian , Mehdi Nakhodaeezah , Shamsedin Namjoo , Zahra Khalili , Leila Jahangiry , Reza Fadayevatan , Hossein Matlabi , " Reasons for Nursing Home Placement of Older Women in Tabriz, Iran: A Content Analysis", Iranian Journal of Ageing 13, no.51 (2019): 406-417. magiran.com/p1946049
مهدی عباسیان، مهدی ناخدایی زاده، شمس الدین نامجو، زهرا خلیلی، لیلا جهانگیری، رضا فدای وطن، حسین مطلبی ، (1397). 'علل اقامت زنان در سرای سالمندان شهر تبریز: تحلیل محتوا'، فصلنامه سالمند، 13(51)، صص.406-417. magiran.com/p1946049
Mehdi Abbasian , Mehdi Nakhodaeezah , Shamsedin Namjoo , Zahra Khalili , Leila Jahangiry , Reza Fadayevatan , Hossein Matlabi , (2019). ' Reasons for Nursing Home Placement of Older Women in Tabriz, Iran: A Content Analysis', Iranian Journal of Ageing, 13(51), pp.406-417. magiran.com/p1946049
مهدی عباسیان؛ مهدی ناخدایی زاده؛ شمس الدین نامجو؛ زهرا خلیلی؛ لیلا جهانگیری؛ رضا فدای وطن؛ حسین مطلبی . "علل اقامت زنان در سرای سالمندان شهر تبریز: تحلیل محتوا". فصلنامه سالمند، 13 ،51 ، 1397، 406-417. magiran.com/p1946049
Mehdi Abbasian ; Mehdi Nakhodaeezah ; Shamsedin Namjoo ; Zahra Khalili ; Leila Jahangiry ; Reza Fadayevatan ; Hossein Matlabi . " Reasons for Nursing Home Placement of Older Women in Tabriz, Iran: A Content Analysis", Iranian Journal of Ageing, 13, 51, 2019, 406-417. magiran.com/p1946049
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال