ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد محمدی مهر، فرشته زمانی علویجه ، اکبر حسن زاده، طیبه فصیحی هرندی، (1397). تاثیر آموزش مبتنی بر سبک زندگی سالم، بر شادکامی و رضایت از زندگی در سالمندان: کارآزمایی کنترل شده تصادفی، فصلنامه سالمند، 13(51)، 440-451. magiran.com/p1946052
Mohammad Mohammadi Mehr , Fereshteh Zamani, Alavijeh , Akbar Hasanzadeh, Tayebeh Fasihi , (2019). Effect of Healthy Lifestyle Educational Programs on Happiness and Life Satisfaction in the Elderly: A Randomized Controlled Trial Study, Iranian Journal of Ageing, 13(51), 440-451. magiran.com/p1946052
محمد محمدی مهر، فرشته زمانی علویجه ، اکبر حسن زاده، طیبه فصیحی هرندی، تاثیر آموزش مبتنی بر سبک زندگی سالم، بر شادکامی و رضایت از زندگی در سالمندان: کارآزمایی کنترل شده تصادفی. فصلنامه سالمند، 1397؛ 13(51): 440-451. magiran.com/p1946052
Mohammad Mohammadi Mehr , Fereshteh Zamani, Alavijeh , Akbar Hasanzadeh, Tayebeh Fasihi , Effect of Healthy Lifestyle Educational Programs on Happiness and Life Satisfaction in the Elderly: A Randomized Controlled Trial Study, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(51): 440-451. magiran.com/p1946052
محمد محمدی مهر، فرشته زمانی علویجه ، اکبر حسن زاده، طیبه فصیحی هرندی، "تاثیر آموزش مبتنی بر سبک زندگی سالم، بر شادکامی و رضایت از زندگی در سالمندان: کارآزمایی کنترل شده تصادفی"، فصلنامه سالمند 13، شماره 51 (1397): 440-451. magiran.com/p1946052
Mohammad Mohammadi Mehr , Fereshteh Zamani, Alavijeh , Akbar Hasanzadeh, Tayebeh Fasihi , " Effect of Healthy Lifestyle Educational Programs on Happiness and Life Satisfaction in the Elderly: A Randomized Controlled Trial Study", Iranian Journal of Ageing 13, no.51 (2019): 440-451. magiran.com/p1946052
محمد محمدی مهر، فرشته زمانی علویجه ، اکبر حسن زاده، طیبه فصیحی هرندی، (1397). 'تاثیر آموزش مبتنی بر سبک زندگی سالم، بر شادکامی و رضایت از زندگی در سالمندان: کارآزمایی کنترل شده تصادفی'، فصلنامه سالمند، 13(51)، صص.440-451. magiran.com/p1946052
Mohammad Mohammadi Mehr , Fereshteh Zamani, Alavijeh , Akbar Hasanzadeh, Tayebeh Fasihi , (2019). ' Effect of Healthy Lifestyle Educational Programs on Happiness and Life Satisfaction in the Elderly: A Randomized Controlled Trial Study', Iranian Journal of Ageing, 13(51), pp.440-451. magiran.com/p1946052
محمد محمدی مهر؛ فرشته زمانی علویجه ؛ اکبر حسن زاده؛ طیبه فصیحی هرندی. "تاثیر آموزش مبتنی بر سبک زندگی سالم، بر شادکامی و رضایت از زندگی در سالمندان: کارآزمایی کنترل شده تصادفی". فصلنامه سالمند، 13 ،51 ، 1397، 440-451. magiran.com/p1946052
Mohammad Mohammadi Mehr ; Fereshteh Zamani; Alavijeh ; Akbar Hasanzadeh; Tayebeh Fasihi . " Effect of Healthy Lifestyle Educational Programs on Happiness and Life Satisfaction in the Elderly: A Randomized Controlled Trial Study", Iranian Journal of Ageing, 13, 51, 2019, 440-451. magiran.com/p1946052
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال