ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر احمدی ، رباب صحاف، وحید راشدی، احمدعلی اکبری کامرانی، محسن شتی، احمد دلبری، (1397). بررسی ارتباط سلامت دهان با مشخصات جمعیت شناختی سالمندان بازنشسته، فصلنامه سالمند، 13(51)، 452-463. magiran.com/p1946053
Amir Ahmadi , Robab Sahaf , Vahid Rashedi , Ahmad Ali Akbari Kamrani , Mohsen Shati , Ahmad Delbari, (2019). Relationship Between Oral Health and Demographic Characteristics in Retired Elderly People in Iran, Iranian Journal of Ageing, 13(51), 452-463. magiran.com/p1946053
امیر احمدی ، رباب صحاف، وحید راشدی، احمدعلی اکبری کامرانی، محسن شتی، احمد دلبری، بررسی ارتباط سلامت دهان با مشخصات جمعیت شناختی سالمندان بازنشسته. فصلنامه سالمند، 1397؛ 13(51): 452-463. magiran.com/p1946053
Amir Ahmadi , Robab Sahaf , Vahid Rashedi , Ahmad Ali Akbari Kamrani , Mohsen Shati , Ahmad Delbari, Relationship Between Oral Health and Demographic Characteristics in Retired Elderly People in Iran, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(51): 452-463. magiran.com/p1946053
امیر احمدی ، رباب صحاف، وحید راشدی، احمدعلی اکبری کامرانی، محسن شتی، احمد دلبری، "بررسی ارتباط سلامت دهان با مشخصات جمعیت شناختی سالمندان بازنشسته"، فصلنامه سالمند 13، شماره 51 (1397): 452-463. magiran.com/p1946053
Amir Ahmadi , Robab Sahaf , Vahid Rashedi , Ahmad Ali Akbari Kamrani , Mohsen Shati , Ahmad Delbari, " Relationship Between Oral Health and Demographic Characteristics in Retired Elderly People in Iran", Iranian Journal of Ageing 13, no.51 (2019): 452-463. magiran.com/p1946053
امیر احمدی ، رباب صحاف، وحید راشدی، احمدعلی اکبری کامرانی، محسن شتی، احمد دلبری، (1397). 'بررسی ارتباط سلامت دهان با مشخصات جمعیت شناختی سالمندان بازنشسته'، فصلنامه سالمند، 13(51)، صص.452-463. magiran.com/p1946053
Amir Ahmadi , Robab Sahaf , Vahid Rashedi , Ahmad Ali Akbari Kamrani , Mohsen Shati , Ahmad Delbari, (2019). ' Relationship Between Oral Health and Demographic Characteristics in Retired Elderly People in Iran', Iranian Journal of Ageing, 13(51), pp.452-463. magiran.com/p1946053
امیر احمدی ؛ رباب صحاف؛ وحید راشدی؛ احمدعلی اکبری کامرانی؛ محسن شتی؛ احمد دلبری. "بررسی ارتباط سلامت دهان با مشخصات جمعیت شناختی سالمندان بازنشسته". فصلنامه سالمند، 13 ،51 ، 1397، 452-463. magiran.com/p1946053
Amir Ahmadi ; Robab Sahaf ; Vahid Rashedi ; Ahmad Ali Akbari Kamrani ; Mohsen Shati ; Ahmad Delbari. " Relationship Between Oral Health and Demographic Characteristics in Retired Elderly People in Iran", Iranian Journal of Ageing, 13, 51, 2019, 452-463. magiran.com/p1946053
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال