ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عین الله نادری ، محمدحسین رضوانی، فاطمه شعبانی، شهاب الدین باقری، (1397). تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی کایفوز بر عملکرد جسمانی، تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند مبتلا به هایپرکایفوز، فصلنامه سالمند، 13(51)، 464-479. magiran.com/p1946054
Aynollah Naderi , Mohammad Hossain Rezvani , Fatemeh Shaabani , Shahabeddin Bagheri, (2019). Effect of Kyphosis Exercises on Physical Function, Postural Control and Quality of Life in Elderly Men With Hyperkyphosis, Iranian Journal of Ageing, 13(51), 464-479. magiran.com/p1946054
عین الله نادری ، محمدحسین رضوانی، فاطمه شعبانی، شهاب الدین باقری، تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی کایفوز بر عملکرد جسمانی، تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند مبتلا به هایپرکایفوز. فصلنامه سالمند، 1397؛ 13(51): 464-479. magiran.com/p1946054
Aynollah Naderi , Mohammad Hossain Rezvani , Fatemeh Shaabani , Shahabeddin Bagheri, Effect of Kyphosis Exercises on Physical Function, Postural Control and Quality of Life in Elderly Men With Hyperkyphosis, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(51): 464-479. magiran.com/p1946054
عین الله نادری ، محمدحسین رضوانی، فاطمه شعبانی، شهاب الدین باقری، "تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی کایفوز بر عملکرد جسمانی، تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند مبتلا به هایپرکایفوز"، فصلنامه سالمند 13، شماره 51 (1397): 464-479. magiran.com/p1946054
Aynollah Naderi , Mohammad Hossain Rezvani , Fatemeh Shaabani , Shahabeddin Bagheri, " Effect of Kyphosis Exercises on Physical Function, Postural Control and Quality of Life in Elderly Men With Hyperkyphosis", Iranian Journal of Ageing 13, no.51 (2019): 464-479. magiran.com/p1946054
عین الله نادری ، محمدحسین رضوانی، فاطمه شعبانی، شهاب الدین باقری، (1397). 'تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی کایفوز بر عملکرد جسمانی، تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند مبتلا به هایپرکایفوز'، فصلنامه سالمند، 13(51)، صص.464-479. magiran.com/p1946054
Aynollah Naderi , Mohammad Hossain Rezvani , Fatemeh Shaabani , Shahabeddin Bagheri, (2019). ' Effect of Kyphosis Exercises on Physical Function, Postural Control and Quality of Life in Elderly Men With Hyperkyphosis', Iranian Journal of Ageing, 13(51), pp.464-479. magiran.com/p1946054
عین الله نادری ؛ محمدحسین رضوانی؛ فاطمه شعبانی؛ شهاب الدین باقری. "تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی کایفوز بر عملکرد جسمانی، تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند مبتلا به هایپرکایفوز". فصلنامه سالمند، 13 ،51 ، 1397، 464-479. magiran.com/p1946054
Aynollah Naderi ; Mohammad Hossain Rezvani ; Fatemeh Shaabani ; Shahabeddin Bagheri. " Effect of Kyphosis Exercises on Physical Function, Postural Control and Quality of Life in Elderly Men With Hyperkyphosis", Iranian Journal of Ageing, 13, 51, 2019, 464-479. magiran.com/p1946054
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال