ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم سادات حسینی زاده ، محمدحسین عبداللهی، مهناز شاهقلیان، (1397). کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران، فصلنامه سالمند، 13(51)، 480-493. magiran.com/p1946055
Nasim Sadat Hosseinizadeh , Mohammad Hossein Abdollahi , Mahnaz Shahgholian, (2019). Executive Functioning and Creative Thinking in Bilinguals and Monolinguals Aged 60-80 Years Living in Tehran, Iran, Iranian Journal of Ageing, 13(51), 480-493. magiran.com/p1946055
نسیم سادات حسینی زاده ، محمدحسین عبداللهی، مهناز شاهقلیان، کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران. فصلنامه سالمند، 1397؛ 13(51): 480-493. magiran.com/p1946055
Nasim Sadat Hosseinizadeh , Mohammad Hossein Abdollahi , Mahnaz Shahgholian, Executive Functioning and Creative Thinking in Bilinguals and Monolinguals Aged 60-80 Years Living in Tehran, Iran, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(51): 480-493. magiran.com/p1946055
نسیم سادات حسینی زاده ، محمدحسین عبداللهی، مهناز شاهقلیان، "کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران"، فصلنامه سالمند 13، شماره 51 (1397): 480-493. magiran.com/p1946055
Nasim Sadat Hosseinizadeh , Mohammad Hossein Abdollahi , Mahnaz Shahgholian, " Executive Functioning and Creative Thinking in Bilinguals and Monolinguals Aged 60-80 Years Living in Tehran, Iran", Iranian Journal of Ageing 13, no.51 (2019): 480-493. magiran.com/p1946055
نسیم سادات حسینی زاده ، محمدحسین عبداللهی، مهناز شاهقلیان، (1397). 'کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران'، فصلنامه سالمند، 13(51)، صص.480-493. magiran.com/p1946055
Nasim Sadat Hosseinizadeh , Mohammad Hossein Abdollahi , Mahnaz Shahgholian, (2019). ' Executive Functioning and Creative Thinking in Bilinguals and Monolinguals Aged 60-80 Years Living in Tehran, Iran', Iranian Journal of Ageing, 13(51), pp.480-493. magiran.com/p1946055
نسیم سادات حسینی زاده ؛ محمدحسین عبداللهی؛ مهناز شاهقلیان. "کارکردهای اجرایی و تفکر خلاق در دوزبانه ها و یک زبانه های سالمندان 60 تا 80 ساله شهر تهران". فصلنامه سالمند، 13 ،51 ، 1397، 480-493. magiran.com/p1946055
Nasim Sadat Hosseinizadeh ; Mohammad Hossein Abdollahi ; Mahnaz Shahgholian. " Executive Functioning and Creative Thinking in Bilinguals and Monolinguals Aged 60-80 Years Living in Tehran, Iran", Iranian Journal of Ageing, 13, 51, 2019, 480-493. magiran.com/p1946055
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال