ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدمهدی احمدی، مهرداد فتحی ، امیر رشیدلمیر، فرناز امینیان، (1397). تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان سالمند، فصلنامه سالمند، 13(51)، 494-505. magiran.com/p1946056
Seyyed Mahdi Ahmadi , Mehrdad Fathi , Amir RashidLamir , Farnaz Aminian, (2019). Effects of 8 Weeks Aerobic Training on Plasma Ghrelin Level and Ghrelin Lymphocyte Gene Expression in Elderly Men, Iranian Journal of Ageing, 13(51), 494-505. magiran.com/p1946056
سیدمهدی احمدی، مهرداد فتحی ، امیر رشیدلمیر، فرناز امینیان، تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان سالمند. فصلنامه سالمند، 1397؛ 13(51): 494-505. magiran.com/p1946056
Seyyed Mahdi Ahmadi , Mehrdad Fathi , Amir RashidLamir , Farnaz Aminian, Effects of 8 Weeks Aerobic Training on Plasma Ghrelin Level and Ghrelin Lymphocyte Gene Expression in Elderly Men, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(51): 494-505. magiran.com/p1946056
سیدمهدی احمدی، مهرداد فتحی ، امیر رشیدلمیر، فرناز امینیان، "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان سالمند"، فصلنامه سالمند 13، شماره 51 (1397): 494-505. magiran.com/p1946056
Seyyed Mahdi Ahmadi , Mehrdad Fathi , Amir RashidLamir , Farnaz Aminian, " Effects of 8 Weeks Aerobic Training on Plasma Ghrelin Level and Ghrelin Lymphocyte Gene Expression in Elderly Men", Iranian Journal of Ageing 13, no.51 (2019): 494-505. magiran.com/p1946056
سیدمهدی احمدی، مهرداد فتحی ، امیر رشیدلمیر، فرناز امینیان، (1397). 'تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان سالمند'، فصلنامه سالمند، 13(51)، صص.494-505. magiran.com/p1946056
Seyyed Mahdi Ahmadi , Mehrdad Fathi , Amir RashidLamir , Farnaz Aminian, (2019). ' Effects of 8 Weeks Aerobic Training on Plasma Ghrelin Level and Ghrelin Lymphocyte Gene Expression in Elderly Men', Iranian Journal of Ageing, 13(51), pp.494-505. magiran.com/p1946056
سیدمهدی احمدی؛ مهرداد فتحی ؛ امیر رشیدلمیر؛ فرناز امینیان. "تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطح گرلین پلاسما و بیان ژن گرلین لنفوسیت مردان سالمند". فصلنامه سالمند، 13 ،51 ، 1397، 494-505. magiran.com/p1946056
Seyyed Mahdi Ahmadi ; Mehrdad Fathi ; Amir RashidLamir ; Farnaz Aminian. " Effects of 8 Weeks Aerobic Training on Plasma Ghrelin Level and Ghrelin Lymphocyte Gene Expression in Elderly Men", Iranian Journal of Ageing, 13, 51, 2019, 494-505. magiran.com/p1946056
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال