ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیوان حجازی ، مهدی قهرمانی مقدم، تیمور درزابی، (1397). اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو زنان سالمند، فصلنامه سالمند، 13(51)، 506-517. magiran.com/p1946057
Keyvan Hejazi , Mahdi Ghahremani Moghaddam , Teimour Darzabi, (2019). Effects of an 8-Week Aerobic Exercise Program on Some Indicators of Oxidative Stress in Elderly Women, Iranian Journal of Ageing, 13(51), 506-517. magiran.com/p1946057
کیوان حجازی ، مهدی قهرمانی مقدم، تیمور درزابی، اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو زنان سالمند. فصلنامه سالمند، 1397؛ 13(51): 506-517. magiran.com/p1946057
Keyvan Hejazi , Mahdi Ghahremani Moghaddam , Teimour Darzabi, Effects of an 8-Week Aerobic Exercise Program on Some Indicators of Oxidative Stress in Elderly Women, Iranian Journal of Ageing, 2019; 13(51): 506-517. magiran.com/p1946057
کیوان حجازی ، مهدی قهرمانی مقدم، تیمور درزابی، "اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو زنان سالمند"، فصلنامه سالمند 13، شماره 51 (1397): 506-517. magiran.com/p1946057
Keyvan Hejazi , Mahdi Ghahremani Moghaddam , Teimour Darzabi, " Effects of an 8-Week Aerobic Exercise Program on Some Indicators of Oxidative Stress in Elderly Women", Iranian Journal of Ageing 13, no.51 (2019): 506-517. magiran.com/p1946057
کیوان حجازی ، مهدی قهرمانی مقدم، تیمور درزابی، (1397). 'اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو زنان سالمند'، فصلنامه سالمند، 13(51)، صص.506-517. magiran.com/p1946057
Keyvan Hejazi , Mahdi Ghahremani Moghaddam , Teimour Darzabi, (2019). ' Effects of an 8-Week Aerobic Exercise Program on Some Indicators of Oxidative Stress in Elderly Women', Iranian Journal of Ageing, 13(51), pp.506-517. magiran.com/p1946057
کیوان حجازی ؛ مهدی قهرمانی مقدم؛ تیمور درزابی. "اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر برخی شاخص های استرس اکسیداتیو زنان سالمند". فصلنامه سالمند، 13 ،51 ، 1397، 506-517. magiran.com/p1946057
Keyvan Hejazi ; Mahdi Ghahremani Moghaddam ; Teimour Darzabi. " Effects of an 8-Week Aerobic Exercise Program on Some Indicators of Oxidative Stress in Elderly Women", Iranian Journal of Ageing, 13, 51, 2019, 506-517. magiran.com/p1946057
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال