به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین کوهستانی ، میر علی اصغر مختاری، (1397). رخداد معدنی تشویر، شمال خاور زنجان: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین، فصلنامه علوم زمین، 28(110)، 97-108. magiran.com/p1946177
Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, (2019). Tashvir ore occurrence, NE Zanjan: Intermeiate-sulfidation style of epithermal base metal (Ag) mineralization in the Tarom-Hashtjin zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(110), 97-108. magiran.com/p1946177
حسین کوهستانی ، میر علی اصغر مختاری، رخداد معدنی تشویر، شمال خاور زنجان: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 28(110): 97-108. magiran.com/p1946177
Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, Tashvir ore occurrence, NE Zanjan: Intermeiate-sulfidation style of epithermal base metal (Ag) mineralization in the Tarom-Hashtjin zone, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2019; 28(110): 97-108. magiran.com/p1946177
حسین کوهستانی ، میر علی اصغر مختاری، "رخداد معدنی تشویر، شمال خاور زنجان: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین"، فصلنامه علوم زمین 28، شماره 110 (1397): 97-108. magiran.com/p1946177
Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, "Tashvir ore occurrence, NE Zanjan: Intermeiate-sulfidation style of epithermal base metal (Ag) mineralization in the Tarom-Hashtjin zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal 28, no.110 (2019): 97-108. magiran.com/p1946177
حسین کوهستانی ، میر علی اصغر مختاری، (1397). 'رخداد معدنی تشویر، شمال خاور زنجان: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین'، فصلنامه علوم زمین، 28(110)، صص.97-108. magiran.com/p1946177
Hossein Kouhestani, Mir Ali Asghar Mokhtari, (2019). 'Tashvir ore occurrence, NE Zanjan: Intermeiate-sulfidation style of epithermal base metal (Ag) mineralization in the Tarom-Hashtjin zone', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(110), pp.97-108. magiran.com/p1946177
حسین کوهستانی ؛ میر علی اصغر مختاری. "رخداد معدنی تشویر، شمال خاور زنجان: کانه زایی اپی ترمال فلزات پایه (نقره) نوع سولفیداسیون حدواسط در پهنه طارم- هشتجین". فصلنامه علوم زمین، 28 ،110 ، 1397، 97-108. magiran.com/p1946177
Hossein Kouhestani; Mir Ali Asghar Mokhtari. "Tashvir ore occurrence, NE Zanjan: Intermeiate-sulfidation style of epithermal base metal (Ag) mineralization in the Tarom-Hashtjin zone", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28, 110, 2019, 97-108. magiran.com/p1946177
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال