ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیرین فتاحی ، احمد جهانگیری، فرهاد ملک قاسمی، سید حسن طباطبایی، (1397). کانی سازی و زمین شیمی آرسنیک در سامانه ی دگرسانی محدوده ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز، فصلنامه علوم زمین، 28(110)، 149-160. magiran.com/p1946190
shirin fatahi, Ahmad Jahangiri, Farhad Maleckqasemi, seyedhasan tabatabaei , (2019). Mineralization and geochemistry of Arsenic in alteration system of Qezelbalaq district, Hashtrud, southeast of Tabriz, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(110), 149-160. magiran.com/p1946190
شیرین فتاحی ، احمد جهانگیری، فرهاد ملک قاسمی، سید حسن طباطبایی، کانی سازی و زمین شیمی آرسنیک در سامانه ی دگرسانی محدوده ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز. فصلنامه علوم زمین، 1397؛ 28(110): 149-160. magiran.com/p1946190
shirin fatahi, Ahmad Jahangiri, Farhad Maleckqasemi, seyedhasan tabatabaei , Mineralization and geochemistry of Arsenic in alteration system of Qezelbalaq district, Hashtrud, southeast of Tabriz, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2019; 28(110): 149-160. magiran.com/p1946190
شیرین فتاحی ، احمد جهانگیری، فرهاد ملک قاسمی، سید حسن طباطبایی، "کانی سازی و زمین شیمی آرسنیک در سامانه ی دگرسانی محدوده ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز"، فصلنامه علوم زمین 28، شماره 110 (1397): 149-160. magiran.com/p1946190
shirin fatahi, Ahmad Jahangiri, Farhad Maleckqasemi, seyedhasan tabatabaei , "Mineralization and geochemistry of Arsenic in alteration system of Qezelbalaq district, Hashtrud, southeast of Tabriz", Geosciences Scientific Quarterly Journal 28, no.110 (2019): 149-160. magiran.com/p1946190
شیرین فتاحی ، احمد جهانگیری، فرهاد ملک قاسمی، سید حسن طباطبایی، (1397). 'کانی سازی و زمین شیمی آرسنیک در سامانه ی دگرسانی محدوده ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز'، فصلنامه علوم زمین، 28(110)، صص.149-160. magiran.com/p1946190
shirin fatahi, Ahmad Jahangiri, Farhad Maleckqasemi, seyedhasan tabatabaei , (2019). 'Mineralization and geochemistry of Arsenic in alteration system of Qezelbalaq district, Hashtrud, southeast of Tabriz', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28(110), pp.149-160. magiran.com/p1946190
شیرین فتاحی ؛ احمد جهانگیری؛ فرهاد ملک قاسمی؛ سید حسن طباطبایی. "کانی سازی و زمین شیمی آرسنیک در سامانه ی دگرسانی محدوده ی قزل بلاغ، هشترود ، جنوب خاور تبریز". فصلنامه علوم زمین، 28 ،110 ، 1397، 149-160. magiran.com/p1946190
shirin fatahi; Ahmad Jahangiri; Farhad Maleckqasemi; seyedhasan tabatabaei . "Mineralization and geochemistry of Arsenic in alteration system of Qezelbalaq district, Hashtrud, southeast of Tabriz", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 28, 110, 2019, 149-160. magiran.com/p1946190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال