ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناصر پورصادق ، حسام الدین کرمی، (1397). تاثیر رهبری اصیل بر یادگیری سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی هوش سازمانی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10(37)، 67-92. magiran.com/p1946230
Naser Poursadegh , Hesamaddin Karami, (2018). Effect of Authentic Leadership on the Organizational Learning of the Employees regarding the Intermediate role of Organizational Intelligence, Human Resource Management in The Oil Industry, 10(37), 67-92. magiran.com/p1946230
ناصر پورصادق ، حسام الدین کرمی، تاثیر رهبری اصیل بر یادگیری سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی هوش سازمانی. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 1397؛ 10(37): 67-92. magiran.com/p1946230
Naser Poursadegh , Hesamaddin Karami, Effect of Authentic Leadership on the Organizational Learning of the Employees regarding the Intermediate role of Organizational Intelligence, Human Resource Management in The Oil Industry, 2018; 10(37): 67-92. magiran.com/p1946230
ناصر پورصادق ، حسام الدین کرمی، "تاثیر رهبری اصیل بر یادگیری سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی هوش سازمانی"، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 10، شماره 37 (1397): 67-92. magiran.com/p1946230
Naser Poursadegh , Hesamaddin Karami, " Effect of Authentic Leadership on the Organizational Learning of the Employees regarding the Intermediate role of Organizational Intelligence", Human Resource Management in The Oil Industry 10, no.37 (2018): 67-92. magiran.com/p1946230
ناصر پورصادق ، حسام الدین کرمی، (1397). 'تاثیر رهبری اصیل بر یادگیری سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی هوش سازمانی'، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10(37)، صص.67-92. magiran.com/p1946230
Naser Poursadegh , Hesamaddin Karami, (2018). ' Effect of Authentic Leadership on the Organizational Learning of the Employees regarding the Intermediate role of Organizational Intelligence', Human Resource Management in The Oil Industry, 10(37), pp.67-92. magiran.com/p1946230
ناصر پورصادق ؛ حسام الدین کرمی. "تاثیر رهبری اصیل بر یادگیری سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی هوش سازمانی". فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10 ،37 ، 1397، 67-92. magiran.com/p1946230
Naser Poursadegh ; Hesamaddin Karami. " Effect of Authentic Leadership on the Organizational Learning of the Employees regarding the Intermediate role of Organizational Intelligence", Human Resource Management in The Oil Industry, 10, 37, 2018, 67-92. magiran.com/p1946230
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال