ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محرم عباسی، الهام ابراهیمی، حمیدرضا ایرانی، (1397). تبیین مدل پیشایند ها و پسایندهای تعادل کار و زندگی؛ مطالعه ای در شرکت ملی گاز ایران، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10(37)، 93-124. magiran.com/p1946232
Moharram Abbasi, Elham Ebrahimi, Hamidreza Irani , (2018). Explaining the model of Antecedents and Consequences of work-life balance (case study: Iranian Gas National Company), Human Resource Management in The Oil Industry, 10(37), 93-124. magiran.com/p1946232
محرم عباسی، الهام ابراهیمی، حمیدرضا ایرانی، تبیین مدل پیشایند ها و پسایندهای تعادل کار و زندگی؛ مطالعه ای در شرکت ملی گاز ایران. فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 1397؛ 10(37): 93-124. magiran.com/p1946232
Moharram Abbasi, Elham Ebrahimi, Hamidreza Irani , Explaining the model of Antecedents and Consequences of work-life balance (case study: Iranian Gas National Company), Human Resource Management in The Oil Industry, 2018; 10(37): 93-124. magiran.com/p1946232
محرم عباسی، الهام ابراهیمی، حمیدرضا ایرانی، "تبیین مدل پیشایند ها و پسایندهای تعادل کار و زندگی؛ مطالعه ای در شرکت ملی گاز ایران"، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت 10، شماره 37 (1397): 93-124. magiran.com/p1946232
Moharram Abbasi, Elham Ebrahimi, Hamidreza Irani , " Explaining the model of Antecedents and Consequences of work-life balance (case study: Iranian Gas National Company)", Human Resource Management in The Oil Industry 10, no.37 (2018): 93-124. magiran.com/p1946232
محرم عباسی، الهام ابراهیمی، حمیدرضا ایرانی، (1397). 'تبیین مدل پیشایند ها و پسایندهای تعادل کار و زندگی؛ مطالعه ای در شرکت ملی گاز ایران'، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10(37)، صص.93-124. magiran.com/p1946232
Moharram Abbasi, Elham Ebrahimi, Hamidreza Irani , (2018). ' Explaining the model of Antecedents and Consequences of work-life balance (case study: Iranian Gas National Company)', Human Resource Management in The Oil Industry, 10(37), pp.93-124. magiran.com/p1946232
محرم عباسی؛ الهام ابراهیمی؛ حمیدرضا ایرانی. "تبیین مدل پیشایند ها و پسایندهای تعادل کار و زندگی؛ مطالعه ای در شرکت ملی گاز ایران". فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 10 ،37 ، 1397، 93-124. magiran.com/p1946232
Moharram Abbasi; Elham Ebrahimi; Hamidreza Irani . " Explaining the model of Antecedents and Consequences of work-life balance (case study: Iranian Gas National Company)", Human Resource Management in The Oil Industry, 10, 37, 2018, 93-124. magiran.com/p1946232
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال