ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن جوادی، سید مهدی قریشی، ام البنیناللهمرادی، سیامک جعفرزاده، (1397). بررسی دلالت قاعده «لزوم امساک به معروف یا تسریح به احسان» بر طلاق در صورت امتناع و یا ناتوانی زوج از ادای حقوق زوجیت، فصلنامه فقه و اصول، 50(115)، 25-43. magiran.com/p1946248
Muhammad Hasan Javadi, Sayyid Mahdi Ghoreishi, Ommolbanin Allahmoradi, Siyamak Jafarzadeh, (2019). Examining the Denotation of the Principle, “Necessity of Abstention…” for Divorce in Case of Avoidance or Inability of the Husband in Fulfilling Marital Rights , Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50(115), 25-43. magiran.com/p1946248
محمدحسن جوادی، سید مهدی قریشی، ام البنیناللهمرادی، سیامک جعفرزاده، بررسی دلالت قاعده «لزوم امساک به معروف یا تسریح به احسان» بر طلاق در صورت امتناع و یا ناتوانی زوج از ادای حقوق زوجیت. فصلنامه فقه و اصول، 1397؛ 50(115): 25-43. magiran.com/p1946248
Muhammad Hasan Javadi, Sayyid Mahdi Ghoreishi, Ommolbanin Allahmoradi, Siyamak Jafarzadeh, Examining the Denotation of the Principle, “Necessity of Abstention…” for Divorce in Case of Avoidance or Inability of the Husband in Fulfilling Marital Rights , Islamic Jurisprudence & Its Principles, 2019; 50(115): 25-43. magiran.com/p1946248
محمدحسن جوادی، سید مهدی قریشی، ام البنیناللهمرادی، سیامک جعفرزاده، "بررسی دلالت قاعده «لزوم امساک به معروف یا تسریح به احسان» بر طلاق در صورت امتناع و یا ناتوانی زوج از ادای حقوق زوجیت"، فصلنامه فقه و اصول 50، شماره 115 (1397): 25-43. magiran.com/p1946248
Muhammad Hasan Javadi, Sayyid Mahdi Ghoreishi, Ommolbanin Allahmoradi, Siyamak Jafarzadeh, "Examining the Denotation of the Principle, “Necessity of Abstention…” for Divorce in Case of Avoidance or Inability of the Husband in Fulfilling Marital Rights ", Islamic Jurisprudence & Its Principles 50, no.115 (2019): 25-43. magiran.com/p1946248
محمدحسن جوادی، سید مهدی قریشی، ام البنیناللهمرادی، سیامک جعفرزاده، (1397). 'بررسی دلالت قاعده «لزوم امساک به معروف یا تسریح به احسان» بر طلاق در صورت امتناع و یا ناتوانی زوج از ادای حقوق زوجیت'، فصلنامه فقه و اصول، 50(115)، صص.25-43. magiran.com/p1946248
Muhammad Hasan Javadi, Sayyid Mahdi Ghoreishi, Ommolbanin Allahmoradi, Siyamak Jafarzadeh, (2019). 'Examining the Denotation of the Principle, “Necessity of Abstention…” for Divorce in Case of Avoidance or Inability of the Husband in Fulfilling Marital Rights ', Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50(115), pp.25-43. magiran.com/p1946248
محمدحسن جوادی؛ سید مهدی قریشی؛ ام البنیناللهمرادی؛ سیامک جعفرزاده. "بررسی دلالت قاعده «لزوم امساک به معروف یا تسریح به احسان» بر طلاق در صورت امتناع و یا ناتوانی زوج از ادای حقوق زوجیت". فصلنامه فقه و اصول، 50 ،115 ، 1397، 25-43. magiran.com/p1946248
Muhammad Hasan Javadi; Sayyid Mahdi Ghoreishi; Ommolbanin Allahmoradi; Siyamak Jafarzadeh. "Examining the Denotation of the Principle, “Necessity of Abstention…” for Divorce in Case of Avoidance or Inability of the Husband in Fulfilling Marital Rights ", Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50, 115, 2019, 25-43. magiran.com/p1946248
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال