ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی نور الدینی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، (1397). بررسی فقهی حقوقی تبدیل موقوفات به احسن، فصلنامه فقه و اصول، 50(115)، 135-158. magiran.com/p1946252
Hadi Noor Addini, Abulfazl Alishahi Qal’ajuqi, (2019). Legal-Jurisprudential Study of Changing the Endowment Properties for the Better , Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50(115), 135-158. magiran.com/p1946252
هادی نور الدینی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، بررسی فقهی حقوقی تبدیل موقوفات به احسن. فصلنامه فقه و اصول، 1397؛ 50(115): 135-158. magiran.com/p1946252
Hadi Noor Addini, Abulfazl Alishahi Qal’ajuqi, Legal-Jurisprudential Study of Changing the Endowment Properties for the Better , Islamic Jurisprudence & Its Principles, 2019; 50(115): 135-158. magiran.com/p1946252
هادی نور الدینی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، "بررسی فقهی حقوقی تبدیل موقوفات به احسن"، فصلنامه فقه و اصول 50، شماره 115 (1397): 135-158. magiran.com/p1946252
Hadi Noor Addini, Abulfazl Alishahi Qal’ajuqi, "Legal-Jurisprudential Study of Changing the Endowment Properties for the Better ", Islamic Jurisprudence & Its Principles 50, no.115 (2019): 135-158. magiran.com/p1946252
هادی نور الدینی، ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، (1397). 'بررسی فقهی حقوقی تبدیل موقوفات به احسن'، فصلنامه فقه و اصول، 50(115)، صص.135-158. magiran.com/p1946252
Hadi Noor Addini, Abulfazl Alishahi Qal’ajuqi, (2019). 'Legal-Jurisprudential Study of Changing the Endowment Properties for the Better ', Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50(115), pp.135-158. magiran.com/p1946252
هادی نور الدینی؛ ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی. "بررسی فقهی حقوقی تبدیل موقوفات به احسن". فصلنامه فقه و اصول، 50 ،115 ، 1397، 135-158. magiran.com/p1946252
Hadi Noor Addini; Abulfazl Alishahi Qal’ajuqi. "Legal-Jurisprudential Study of Changing the Endowment Properties for the Better ", Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50, 115, 2019, 135-158. magiran.com/p1946252
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال