ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید نادری قهفرخی، (1397). نگرش تاریخی به تشریع جهاد ابتدایی در پرتو تحلیل مواجهه حضرت سلیمان (ع) با ملکه سبا، فصلنامه فقه و اصول، 50(115)، 117-133. magiran.com/p1946253
Hamid Naderi Qahfarkhi, (2019). Historical Attitude toward Legislation of Preliminary Jihad in Light of Analysis of Prophet Solomon’s (A.S.) Encounter with Queen Sheba , Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50(115), 117-133. magiran.com/p1946253
حمید نادری قهفرخی، نگرش تاریخی به تشریع جهاد ابتدایی در پرتو تحلیل مواجهه حضرت سلیمان (ع) با ملکه سبا. فصلنامه فقه و اصول، 1397؛ 50(115): 117-133. magiran.com/p1946253
Hamid Naderi Qahfarkhi, Historical Attitude toward Legislation of Preliminary Jihad in Light of Analysis of Prophet Solomon’s (A.S.) Encounter with Queen Sheba , Islamic Jurisprudence & Its Principles, 2019; 50(115): 117-133. magiran.com/p1946253
حمید نادری قهفرخی، "نگرش تاریخی به تشریع جهاد ابتدایی در پرتو تحلیل مواجهه حضرت سلیمان (ع) با ملکه سبا"، فصلنامه فقه و اصول 50، شماره 115 (1397): 117-133. magiran.com/p1946253
Hamid Naderi Qahfarkhi, "Historical Attitude toward Legislation of Preliminary Jihad in Light of Analysis of Prophet Solomon’s (A.S.) Encounter with Queen Sheba ", Islamic Jurisprudence & Its Principles 50, no.115 (2019): 117-133. magiran.com/p1946253
حمید نادری قهفرخی، (1397). 'نگرش تاریخی به تشریع جهاد ابتدایی در پرتو تحلیل مواجهه حضرت سلیمان (ع) با ملکه سبا'، فصلنامه فقه و اصول، 50(115)، صص.117-133. magiran.com/p1946253
Hamid Naderi Qahfarkhi, (2019). 'Historical Attitude toward Legislation of Preliminary Jihad in Light of Analysis of Prophet Solomon’s (A.S.) Encounter with Queen Sheba ', Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50(115), pp.117-133. magiran.com/p1946253
حمید نادری قهفرخی. "نگرش تاریخی به تشریع جهاد ابتدایی در پرتو تحلیل مواجهه حضرت سلیمان (ع) با ملکه سبا". فصلنامه فقه و اصول، 50 ،115 ، 1397، 117-133. magiran.com/p1946253
Hamid Naderi Qahfarkhi. "Historical Attitude toward Legislation of Preliminary Jihad in Light of Analysis of Prophet Solomon’s (A.S.) Encounter with Queen Sheba ", Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50, 115, 2019, 117-133. magiran.com/p1946253
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال