ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود گوهری، حسین ناصری مقدم، حسین صابری، (1397). گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه، فصلنامه فقه و اصول، 50(115)، 99-116. magiran.com/p1946255
Dawod Gohari, Husayn Naseri Moqaddam, Husayn Saberi, (2019). Typology of Fatwā Documented by Prohibition of Sadd al-Dharāyi‘ (Evasive Legal Devices) in Imāmiya Jurists’ Supposition , Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50(115), 99-116. magiran.com/p1946255
داود گوهری، حسین ناصری مقدم، حسین صابری، گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه. فصلنامه فقه و اصول، 1397؛ 50(115): 99-116. magiran.com/p1946255
Dawod Gohari, Husayn Naseri Moqaddam, Husayn Saberi, Typology of Fatwā Documented by Prohibition of Sadd al-Dharāyi‘ (Evasive Legal Devices) in Imāmiya Jurists’ Supposition , Islamic Jurisprudence & Its Principles, 2019; 50(115): 99-116. magiran.com/p1946255
داود گوهری، حسین ناصری مقدم، حسین صابری، "گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه"، فصلنامه فقه و اصول 50، شماره 115 (1397): 99-116. magiran.com/p1946255
Dawod Gohari, Husayn Naseri Moqaddam, Husayn Saberi, "Typology of Fatwā Documented by Prohibition of Sadd al-Dharāyi‘ (Evasive Legal Devices) in Imāmiya Jurists’ Supposition ", Islamic Jurisprudence & Its Principles 50, no.115 (2019): 99-116. magiran.com/p1946255
داود گوهری، حسین ناصری مقدم، حسین صابری، (1397). 'گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه'، فصلنامه فقه و اصول، 50(115)، صص.99-116. magiran.com/p1946255
Dawod Gohari, Husayn Naseri Moqaddam, Husayn Saberi, (2019). 'Typology of Fatwā Documented by Prohibition of Sadd al-Dharāyi‘ (Evasive Legal Devices) in Imāmiya Jurists’ Supposition ', Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50(115), pp.99-116. magiran.com/p1946255
داود گوهری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری. "گونه شناسی فتوا مستند به سد ذرایع در انگاره فقیهان امامیه". فصلنامه فقه و اصول، 50 ،115 ، 1397، 99-116. magiran.com/p1946255
Dawod Gohari; Husayn Naseri Moqaddam; Husayn Saberi. "Typology of Fatwā Documented by Prohibition of Sadd al-Dharāyi‘ (Evasive Legal Devices) in Imāmiya Jurists’ Supposition ", Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50, 115, 2019, 99-116. magiran.com/p1946255
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال