ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین قندیلی، علیرضا عابدی سرآسیا، (1397). بررسی انتقادی قاعده لا دیه لمن قتله الحد، فصلنامه فقه و اصول، 50(115)، 75-98. magiran.com/p1946256
Sayyid Husayn Qandili, Alireza Abedi Sarasia, (2019). Critical Review of the Principle, “No Blood Money for the One Killed Due to Legal Punishment” , Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50(115), 75-98. magiran.com/p1946256
سید حسین قندیلی، علیرضا عابدی سرآسیا، بررسی انتقادی قاعده لا دیه لمن قتله الحد. فصلنامه فقه و اصول، 1397؛ 50(115): 75-98. magiran.com/p1946256
Sayyid Husayn Qandili, Alireza Abedi Sarasia, Critical Review of the Principle, “No Blood Money for the One Killed Due to Legal Punishment” , Islamic Jurisprudence & Its Principles, 2019; 50(115): 75-98. magiran.com/p1946256
سید حسین قندیلی، علیرضا عابدی سرآسیا، "بررسی انتقادی قاعده لا دیه لمن قتله الحد"، فصلنامه فقه و اصول 50، شماره 115 (1397): 75-98. magiran.com/p1946256
Sayyid Husayn Qandili, Alireza Abedi Sarasia, "Critical Review of the Principle, “No Blood Money for the One Killed Due to Legal Punishment” ", Islamic Jurisprudence & Its Principles 50, no.115 (2019): 75-98. magiran.com/p1946256
سید حسین قندیلی، علیرضا عابدی سرآسیا، (1397). 'بررسی انتقادی قاعده لا دیه لمن قتله الحد'، فصلنامه فقه و اصول، 50(115)، صص.75-98. magiran.com/p1946256
Sayyid Husayn Qandili, Alireza Abedi Sarasia, (2019). 'Critical Review of the Principle, “No Blood Money for the One Killed Due to Legal Punishment” ', Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50(115), pp.75-98. magiran.com/p1946256
سید حسین قندیلی؛ علیرضا عابدی سرآسیا. "بررسی انتقادی قاعده لا دیه لمن قتله الحد". فصلنامه فقه و اصول، 50 ،115 ، 1397، 75-98. magiran.com/p1946256
Sayyid Husayn Qandili; Alireza Abedi Sarasia. "Critical Review of the Principle, “No Blood Money for the One Killed Due to Legal Punishment” ", Islamic Jurisprudence & Its Principles, 50, 115, 2019, 75-98. magiran.com/p1946256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال