ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمت الله خانمحمدی، محمد علی آذربایجانی ، لعیاسادات خرسندی، مقصود پیری، (1397). تاثیر تمرین تناوبی شدید و کروسین بر استرس اکسیداتیو بافت قلب رت های نر در معرض القاء دوکسوروبیسین، نشریه ارمغان دانش، 23(6)، 694-708. magiran.com/p1946289
Rahmatolah Khanmohammadi , Mohammad Ali Azerbaijani , Laya Sadat Khorsandi , Maghsud Peeri , (2019). Effect of High intensity interval training and Crocin on Oxidative Stress in Heart tissue of Male Rats Exposed to Doxorubicin Induction, Armaghane-danesh, 23(6), 694-708. magiran.com/p1946289
رحمت الله خانمحمدی، محمد علی آذربایجانی ، لعیاسادات خرسندی، مقصود پیری، تاثیر تمرین تناوبی شدید و کروسین بر استرس اکسیداتیو بافت قلب رت های نر در معرض القاء دوکسوروبیسین. نشریه ارمغان دانش، 1397؛ 23(6): 694-708. magiran.com/p1946289
Rahmatolah Khanmohammadi , Mohammad Ali Azerbaijani , Laya Sadat Khorsandi , Maghsud Peeri , Effect of High intensity interval training and Crocin on Oxidative Stress in Heart tissue of Male Rats Exposed to Doxorubicin Induction, Armaghane-danesh, 2019; 23(6): 694-708. magiran.com/p1946289
رحمت الله خانمحمدی، محمد علی آذربایجانی ، لعیاسادات خرسندی، مقصود پیری، "تاثیر تمرین تناوبی شدید و کروسین بر استرس اکسیداتیو بافت قلب رت های نر در معرض القاء دوکسوروبیسین"، نشریه ارمغان دانش 23، شماره 6 (1397): 694-708. magiran.com/p1946289
Rahmatolah Khanmohammadi , Mohammad Ali Azerbaijani , Laya Sadat Khorsandi , Maghsud Peeri , " Effect of High intensity interval training and Crocin on Oxidative Stress in Heart tissue of Male Rats Exposed to Doxorubicin Induction", Armaghane-danesh 23, no.6 (2019): 694-708. magiran.com/p1946289
رحمت الله خانمحمدی، محمد علی آذربایجانی ، لعیاسادات خرسندی، مقصود پیری، (1397). 'تاثیر تمرین تناوبی شدید و کروسین بر استرس اکسیداتیو بافت قلب رت های نر در معرض القاء دوکسوروبیسین'، نشریه ارمغان دانش، 23(6)، صص.694-708. magiran.com/p1946289
Rahmatolah Khanmohammadi , Mohammad Ali Azerbaijani , Laya Sadat Khorsandi , Maghsud Peeri , (2019). ' Effect of High intensity interval training and Crocin on Oxidative Stress in Heart tissue of Male Rats Exposed to Doxorubicin Induction', Armaghane-danesh, 23(6), pp.694-708. magiran.com/p1946289
رحمت الله خانمحمدی؛ محمد علی آذربایجانی ؛ لعیاسادات خرسندی؛ مقصود پیری. "تاثیر تمرین تناوبی شدید و کروسین بر استرس اکسیداتیو بافت قلب رت های نر در معرض القاء دوکسوروبیسین". نشریه ارمغان دانش، 23 ،6 ، 1397، 694-708. magiran.com/p1946289
Rahmatolah Khanmohammadi ; Mohammad Ali Azerbaijani ; Laya Sadat Khorsandi ; Maghsud Peeri . " Effect of High intensity interval training and Crocin on Oxidative Stress in Heart tissue of Male Rats Exposed to Doxorubicin Induction", Armaghane-danesh, 23, 6, 2019, 694-708. magiran.com/p1946289
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال