ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا صفری ، بهروز یزدان پناه، پروین سادات اسلام نیک، (1397). مقایسه میزان رضایت دانشجویان مامایی از تدریس درس بیماریهای زنان و ناباروری به شیوه سخنرانی و آموزش توسط همتایان، نشریه ارمغان دانش، 23(6)، 722-736. magiran.com/p1946295
Mitra Safari , Behrouz Yazdanpanah , Parvinolsadat Eslamnik, (2019). Comparison of the degree of satisfaction of midwifery students with the teaching of gynecology and infertility lessons by lecture and peer teaching method, Armaghane-danesh, 23(6), 722-736. magiran.com/p1946295
میترا صفری ، بهروز یزدان پناه، پروین سادات اسلام نیک، مقایسه میزان رضایت دانشجویان مامایی از تدریس درس بیماریهای زنان و ناباروری به شیوه سخنرانی و آموزش توسط همتایان. نشریه ارمغان دانش، 1397؛ 23(6): 722-736. magiran.com/p1946295
Mitra Safari , Behrouz Yazdanpanah , Parvinolsadat Eslamnik, Comparison of the degree of satisfaction of midwifery students with the teaching of gynecology and infertility lessons by lecture and peer teaching method, Armaghane-danesh, 2019; 23(6): 722-736. magiran.com/p1946295
میترا صفری ، بهروز یزدان پناه، پروین سادات اسلام نیک، "مقایسه میزان رضایت دانشجویان مامایی از تدریس درس بیماریهای زنان و ناباروری به شیوه سخنرانی و آموزش توسط همتایان"، نشریه ارمغان دانش 23، شماره 6 (1397): 722-736. magiran.com/p1946295
Mitra Safari , Behrouz Yazdanpanah , Parvinolsadat Eslamnik, " Comparison of the degree of satisfaction of midwifery students with the teaching of gynecology and infertility lessons by lecture and peer teaching method", Armaghane-danesh 23, no.6 (2019): 722-736. magiran.com/p1946295
میترا صفری ، بهروز یزدان پناه، پروین سادات اسلام نیک، (1397). 'مقایسه میزان رضایت دانشجویان مامایی از تدریس درس بیماریهای زنان و ناباروری به شیوه سخنرانی و آموزش توسط همتایان'، نشریه ارمغان دانش، 23(6)، صص.722-736. magiran.com/p1946295
Mitra Safari , Behrouz Yazdanpanah , Parvinolsadat Eslamnik, (2019). ' Comparison of the degree of satisfaction of midwifery students with the teaching of gynecology and infertility lessons by lecture and peer teaching method', Armaghane-danesh, 23(6), pp.722-736. magiran.com/p1946295
میترا صفری ؛ بهروز یزدان پناه؛ پروین سادات اسلام نیک. "مقایسه میزان رضایت دانشجویان مامایی از تدریس درس بیماریهای زنان و ناباروری به شیوه سخنرانی و آموزش توسط همتایان". نشریه ارمغان دانش، 23 ،6 ، 1397، 722-736. magiran.com/p1946295
Mitra Safari ; Behrouz Yazdanpanah ; Parvinolsadat Eslamnik. " Comparison of the degree of satisfaction of midwifery students with the teaching of gynecology and infertility lessons by lecture and peer teaching method", Armaghane-danesh, 23, 6, 2019, 722-736. magiran.com/p1946295
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال