ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلال محمدی، جمال حلاج زاده، مهرداد رستمی، صابر رائقی ، هادی میراحمدی، فارس بهرامی، رضا شفیعی، آرزو بزرگ امید، (1397). شناسایی ساب تایپ های بلاستوسیستیس نمونه های انسانی با استفاده از ژن 18s rRNA درشمال غرب ایران، نشریه ارمغان دانش، 23(6)، 737-746. magiran.com/p1946296
Jalal Mohamadi, Jamal Hallaj zadeh Dr, Mehrdad Rostami, Saber Raeghi Dr , Hadi Mirahmadi Dr, Fares Bahrami Dr, Reza Shafiei Dr, Arezoo Bozorgomid Dr, (2019). Identification of Blastocystis sp. subtypes from human using 18s rRNA in Northwest of Iran, Armaghane-danesh, 23(6), 737-746. magiran.com/p1946296
جلال محمدی، جمال حلاج زاده، مهرداد رستمی، صابر رائقی ، هادی میراحمدی، فارس بهرامی، رضا شفیعی، آرزو بزرگ امید، شناسایی ساب تایپ های بلاستوسیستیس نمونه های انسانی با استفاده از ژن 18s rRNA درشمال غرب ایران. نشریه ارمغان دانش، 1397؛ 23(6): 737-746. magiran.com/p1946296
Jalal Mohamadi, Jamal Hallaj zadeh Dr, Mehrdad Rostami, Saber Raeghi Dr , Hadi Mirahmadi Dr, Fares Bahrami Dr, Reza Shafiei Dr, Arezoo Bozorgomid Dr, Identification of Blastocystis sp. subtypes from human using 18s rRNA in Northwest of Iran, Armaghane-danesh, 2019; 23(6): 737-746. magiran.com/p1946296
جلال محمدی، جمال حلاج زاده، مهرداد رستمی، صابر رائقی ، هادی میراحمدی، فارس بهرامی، رضا شفیعی، آرزو بزرگ امید، "شناسایی ساب تایپ های بلاستوسیستیس نمونه های انسانی با استفاده از ژن 18s rRNA درشمال غرب ایران"، نشریه ارمغان دانش 23، شماره 6 (1397): 737-746. magiran.com/p1946296
Jalal Mohamadi, Jamal Hallaj zadeh Dr, Mehrdad Rostami, Saber Raeghi Dr , Hadi Mirahmadi Dr, Fares Bahrami Dr, Reza Shafiei Dr, Arezoo Bozorgomid Dr, " Identification of Blastocystis sp. subtypes from human using 18s rRNA in Northwest of Iran", Armaghane-danesh 23, no.6 (2019): 737-746. magiran.com/p1946296
جلال محمدی، جمال حلاج زاده، مهرداد رستمی، صابر رائقی ، هادی میراحمدی، فارس بهرامی، رضا شفیعی، آرزو بزرگ امید، (1397). 'شناسایی ساب تایپ های بلاستوسیستیس نمونه های انسانی با استفاده از ژن 18s rRNA درشمال غرب ایران'، نشریه ارمغان دانش، 23(6)، صص.737-746. magiran.com/p1946296
Jalal Mohamadi, Jamal Hallaj zadeh Dr, Mehrdad Rostami, Saber Raeghi Dr , Hadi Mirahmadi Dr, Fares Bahrami Dr, Reza Shafiei Dr, Arezoo Bozorgomid Dr, (2019). ' Identification of Blastocystis sp. subtypes from human using 18s rRNA in Northwest of Iran', Armaghane-danesh, 23(6), pp.737-746. magiran.com/p1946296
جلال محمدی؛ جمال حلاج زاده؛ مهرداد رستمی؛ صابر رائقی ؛ هادی میراحمدی؛ فارس بهرامی؛ رضا شفیعی؛ آرزو بزرگ امید. "شناسایی ساب تایپ های بلاستوسیستیس نمونه های انسانی با استفاده از ژن 18s rRNA درشمال غرب ایران". نشریه ارمغان دانش، 23 ،6 ، 1397، 737-746. magiran.com/p1946296
Jalal Mohamadi; Jamal Hallaj zadeh Dr; Mehrdad Rostami; Saber Raeghi Dr ; Hadi Mirahmadi Dr; Fares Bahrami Dr; Reza Shafiei Dr; Arezoo Bozorgomid Dr. " Identification of Blastocystis sp. subtypes from human using 18s rRNA in Northwest of Iran", Armaghane-danesh, 23, 6, 2019, 737-746. magiran.com/p1946296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال