ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید رضا سید نژاد فهیم، مهدی مشکی ، ابراهیم چیرانی، غلامرضا محفوظی، (1397). بررسی تاثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25(94)، 519-536. magiran.com/p1946355
seyed Reza seyed Nezhad Fahim, Mehdi Meshki , Ebrahim chirani, Gholamreza Mahfoozi, (2019). Investigating the Effect of Withholding Strategy of Bad News on Shareholders’ Satisfaction, The Iranian Accounting and Auditing Review, 25(94), 519-536. magiran.com/p1946355
سید رضا سید نژاد فهیم، مهدی مشکی ، ابراهیم چیرانی، غلامرضا محفوظی، بررسی تاثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 1397؛ 25(94): 519-536. magiran.com/p1946355
seyed Reza seyed Nezhad Fahim, Mehdi Meshki , Ebrahim chirani, Gholamreza Mahfoozi, Investigating the Effect of Withholding Strategy of Bad News on Shareholders’ Satisfaction, The Iranian Accounting and Auditing Review, 2019; 25(94): 519-536. magiran.com/p1946355
سید رضا سید نژاد فهیم، مهدی مشکی ، ابراهیم چیرانی، غلامرضا محفوظی، "بررسی تاثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی 25، شماره 94 (1397): 519-536. magiran.com/p1946355
seyed Reza seyed Nezhad Fahim, Mehdi Meshki , Ebrahim chirani, Gholamreza Mahfoozi, "Investigating the Effect of Withholding Strategy of Bad News on Shareholders’ Satisfaction", The Iranian Accounting and Auditing Review 25, no.94 (2019): 519-536. magiran.com/p1946355
سید رضا سید نژاد فهیم، مهدی مشکی ، ابراهیم چیرانی، غلامرضا محفوظی، (1397). 'بررسی تاثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران'، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25(94)، صص.519-536. magiran.com/p1946355
seyed Reza seyed Nezhad Fahim, Mehdi Meshki , Ebrahim chirani, Gholamreza Mahfoozi, (2019). 'Investigating the Effect of Withholding Strategy of Bad News on Shareholders’ Satisfaction', The Iranian Accounting and Auditing Review, 25(94), pp.519-536. magiran.com/p1946355
سید رضا سید نژاد فهیم؛ مهدی مشکی ؛ ابراهیم چیرانی؛ غلامرضا محفوظی. "بررسی تاثیر استراتژی نگهداری اخبار بد بر رضایتمندی سهامداران". فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25 ،94 ، 1397، 519-536. magiran.com/p1946355
seyed Reza seyed Nezhad Fahim; Mehdi Meshki ; Ebrahim chirani; Gholamreza Mahfoozi. "Investigating the Effect of Withholding Strategy of Bad News on Shareholders’ Satisfaction", The Iranian Accounting and Auditing Review, 25, 94, 2019, 519-536. magiran.com/p1946355
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال